Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

 

Wymagania:
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS nr UMO-2016/21/B/NZ7/01744 pt. „Wielofunkcyjne inhibitory beta-secretazy o właściwościach hamujących agregacje neurotoksycznego peptydu beta-amyloidu i białka tau”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Barbara Malawska.

Wymagania wobec kandydata:

  • absolwent kierunków farmaceutycznych i/lub chemicznych
  • posiadanie wiedzy z zakresu projektowania związków bioaktywnych metodami modelowania molekularnego
  • doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu badań metodami in silico (analiza oddziaływań cząsteczek z różnymi celami biologicznymi, budowa modeli farmakoforowych, obliczenia parametrów fizykochemicznych cząsteczek)
  • umiejętność posługiwania się zaawansowanymi programami do modelowania molekularnego: Gold 5.1, Sybyl 8.0, QikProp 3.0 & Glide 4.5, Schrodinger LLC, Pallas, Chem Office
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych
  • umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe.

Opis zadań:
Badania in silico - modelowanie molekularne. Projektowanie wielofunkcyjnych inhibitorów beta-sekretazy,  przewidywanie ich właściwości fizykochemicznych, badanie zależności pomiędzy strukturą  i aktywnością.  Analiza uzyskanych wyników oraz ich prezentacja.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 19 luty 2017, 23:59

Forma składania ofert: poczta elektroniczna

Warunki zatrudnienia: w ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane jest stypendium naukowe w wysokości 1000 zł miesięcznie na okres 36 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  • podanie/list motywacyjny o przyznanie stypendium
  • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym lista publikacji, udział w konferencjach, staże zagraniczne i krajowe, udział w innych projektach badawczych) oraz nagród i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (w CV należy zawrzeć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)

Zgłoszenia, dokumenty oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres: prof. dr hab. Barbara Malawska, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej, mfmalaws@cyf-kr.edu.pl W tytule maila należy wpisać: Stypendium w konkursie OPUS.

Dodatkowe informacje: rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 24 lutego 2017 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: marzec  2017.

 

Data opublikowania: 07.02.2017
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk