Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta

 

Wymagania:
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS nr UMO-2016/21/B/NZ7/01744 pt. „Wielofunkcyjne inhibitory beta-secretazy o właściwościach hamujących agregacje neurotoksycznego peptydu beta-amyloidu i białka tau”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Barbara Malawska.

Wymagania wobec kandydata:

  • absolwent kierunków farmaceutycznych i/lub chemicznych
  • umiejętność wykonywania testów biochemicznych in vitro z zastosowaniem metod spektofluorymetrycznych (mile widziane publikacje lub/i doniesienia zjazdowe w ww. tematyce)
  • umiejętność obsługi automatycznego czytnika płytek
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych
  • umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe.

Opis zadań:

Badania biochemiczne w ramach realizacji zadań projektu. Wykonawca będzie zaangażowany w wykonywanie testów biologicznych metodami spektrofluorymetrycznymi tj. badania hamowania enzymu beta-sekretazy, agregacji białka tau i beta-amyloidu oraz przepuszczalności przez błony biologiczne dla nowo syntetyzowanych związków. Analiza uzyskanych wyników i przygotowanie prac do publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 19 luty 2017, 23:59

Forma składania ofert: poczta elektroniczna

Warunki zatrudnienia: w ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane jest stypendium naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie na okres 24 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

  • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
  • podanie/list motywacyjny o przyznanie stypendium
  • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym lista publikacji, udział w konferencjach, staże zagraniczne i krajowe, udział w innych projektach badawczych) oraz nagród i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (w CV należy zawrzeć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)

Zgłoszenia, dokumenty oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres: prof. dr hab. Barbara Malawska, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej, mfmalaws@cyf-kr.edu.pl W tytule maila należy wpisać: Stypendium w konkursie OPUS.

Dodatkowe informacje: rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 24 lutego 2017 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: marzec  2017.

Data opublikowania: 07.02.2017
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk