Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Nazwa jednostki

Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Farmakobiologii

Nazwa stanowiska

doktorant-stypendysta

Wymagania

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS nr UMO-2015/19/B/NZ7/00255 pt. "Neuroprotekcyjna rola receptora GPR39 w ośrodkowym układzie nerwowym. Związek z chorobą Alzheimera", którego kierownikiem jest dr hab. Katarzyna Młyniec.

Wymagania wobec kandydata

  1. Absolwent kierunków farmaceutycznych, medycznych, biologicznych lub psychologicznych;
  2. Posiadanie wiedzy z zakresu psychofarmakologii oraz patomechanizmów chorób psychicznych, a także zaburzenia pamięci;
  3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej;
  4. Umiejętność i doświadczenie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, w tym wykonywanie testów behawioralnych;
  5. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych;
  6. Umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe.
  7. Pod uwagę będą również brane osiągnięcia naukowe kandydata w postaci publikacji, komunikatów zjazdowych, staży naukowych oraz udziału w konferencjach i szkoleniach.
  8. Osoba ubiegająca się o stanowisko doktoranta-stypendysty w dniu składania dokumentów musi mieć status doktoranta lub potwierdzenie o przyjęciu na studia doktoranckie.

Opis zadań

Badanie procesów uczenia się i zapamiętywania u myszy, badania molekularne i biochemiczne związane z plastycznością neuronalną, izolacja tkanek, opracowywanie otrzymanych wyników oraz ich prezentacja.

Typ konkursu NCN

OPUS – NZ

Termin składania ofert

20 lipca 2017, 23:59

Forma składania ofert

poczta elektroniczna

Warunki zatrudnienia

W ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane jest stypendium naukowe w wysokości 2000 zł miesięcznie na okres 24 miesięcy

Dodatkowe informacje

Kandydaci zainteresowani pracą przy realizacji projektu proszeni są o przesłanie do dnia 20 lipca 2017 r. pocztą elektroniczną następujących dokumentów:

  • podanie/list motywacyjny o przyznanie stypendium
  • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym lista publikacji, udział w konferencjach, staże zagraniczne i krajowe, udział w innych projektach badawczych) oraz nagród i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań.

Rozmowa kwalifikacyjna

Po wstępnej analizie dokumentów, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni drogą e-mailową bądź telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście, bądź w formie telekonferencji) w dniu 02 sierpnia 2017 roku. Dzień i pora przesłuchania zostaną ustalane indywidualnie.

Rozstrzygnięcie konkursu

03 sierpnia 2017 r.

Zgłoszenia

Dokumenty oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres: dr hab. Katarzyna Młyniec (katarzyna.mlyniec@uj.edu.pl)

Planowany termin rozpoczęcia pracy

wrzesień 2017
Data opublikowania: 07.07.2017
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk