Konkurs na stanowisko doktoranta stypendysty

Zleceniodawca

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny; Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych, Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

Nazwa stanowiska

doktorant-stypendysta

Rodzaj umowy

stypendium naukowe (10 miesięcy)

Wynagrodzenie

600 PLN/miesiąc

Wymagania stawiane kandydatowi

 1. Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań jest doktorantem.

 2. Ukończone studia magisterskie na kierunku farmacja lub pokrewnym,

 3. Znajomość zagadnień teoretycznych z zakresu farmakologii ośrodkowego układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących farmakologii bólu oraz padaczki,

 4. Umiejętności praktyczne z zakresu farmakologii eksperymentalnej oraz doświadczenie w wykorzystaniu podstawowych modeli napadów drgawkowych oraz bólu w badaniach na zwierzętach (gryzonie),

 5. Doświadczenie w wykonywaniu badań farmakologicznych in vivo poświadczone współautorstwem w przynajmniej trzech publikacjach w czasopismach o zasięgu międzynarodowym  z IF,

 6. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się językiem obcym (czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji i prezentacja wyników na konferencjach międzynarodowych),

 7. Znajomość obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca przygotowywanie dokumentów tekstowo-graficznych (tekst naukowy prezentacja ustna, poster): Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel,

 8. Umiejętność dokonywania analizy danych uzyskanych z eksperymentów in vivo, podstawowa znajomość oprogramowania GraphPad Prism lub Statistica.

Dodatkowe atuty

 1. Zaradność, motywacja do pracy naukowej, duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą,

 2. Umiejętność pracy zespołowej,

 3. Gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania wiedzy i posiadanych umiejętności,

 4. Gotowość do aktywnego udziału w konferencjach i sympozjach naukowych.

Wymagane dokumenty

 1. CV
 2. List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 4. W związku ze specyfiką konkursu należy również przedłożyć listę dotychczasowego dorobku naukowego, nagród i wyróżnień, zaświadczenia dotyczące udziału w innych projektach badawczych oraz odbytych praktyk i staży naukowych

Kontakt

dr hab. Kinga Sałat prof. UJ, Katedra i Zakład Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum; e-mail: kinga.salat@uj.edu.pl

Termin składania ofert

do 25.08.2017, godz.  23:59

Forma składania ofert

Dokumenty w wersji papierowej proszę składać w sekretariacie Katedry Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego UJ CM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków. 

Rozstrzygnięcie konkursu

31.08.2017, godz. 23:59

Proponowany termin zatrudnienia

od 1.09.2017

W liście motywacyjnym proszę zamieścić klauzulę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do postępowania konkursowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Data opublikowania: 28.07.2017
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk