Konkurs na stanowisko post-doc

Nazwa jednostki

Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Zakład Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej

Nazwa stanowiska:

post-doc

Opis zadań:

Planowanie i modyfikacja ścieżek syntezy w oparciu o analizę literaturowo-patentową, prowadzenie syntez organicznych (w tym na nośnikach polimerowych), analiza parametrów fizyko-chemicznych cząsteczek chemicznych metodami in silico, analiza zależności struktura-aktywność, raportowanie wyników, przygotowanie prac do publikacji.

Wymagania wobec kandydata:

•    dyplom doktora w dyscyplinie chemia leków/chemia organiczna
•    znajomość zagadnień syntezy organicznej w szczególności zróżnicowanych pochodnych heterocyklicznych, związków bioaktywnych (potwierdzone publikacjami)
•    znajomość zagadnień i doświadczenie w metodach syntezy na fazach stałych, również wspomaganych promieniowaniem mikrofalowym (potwierdzone publikacjami)
•    znajomość zasad projektowania związków działających na ośrodkowy układ nerwowy (potwierdzony udziałem w projektach)
•    doświadczenie w obliczeniu parametrów fizykochemicznych związków metodami in silico
•    doświadczenie w analizie zależności struktura-aktywność związków biologicznie aktywnych
•    umiejętność interpretacji widm 1H, 13C NMR, MS
•    umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej/analitycznej (m.in. HPLC, chromatografia „flash”, chromatografia preparatywna)
•    znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne opracowywanie wyników badań, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych
•    bardzo dobra organizacja pracy
•    umiejętność pracy zespołowej oraz umiejętności interpersonalne

 

Typ konkursu NCN:

OPUS – NZ

Termin składania ofert:

31 października 2017, 23:59

Forma składania ofert:

poczta elektroniczna

Warunki zatrudnienia:

w ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 4600 zł/miesiąc (wraz z narzutami pracodawcy), zgodnie z przepisami Narodowego Centrum Nauki. W okresie zatrudnienia niedozwolone jest pobieranie innego wynagrodzenia w żadnej formie z projektów finansowanych przez NCN. Długość zatrudnienia w projekcie: 6 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

•    list motywacyjny
•    życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym lista publikacji, udział w konferencjach, staże zagraniczne i krajowe, staże w laboratoriach firm farmaceutycznych, udział w projektach badawczych, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzonych badań)
•    kopia dyplomu doktora
•    wskazane przedstawienie minimum dwóch referencji potwierdzających umiejętności
•    dodatkowe dokumenty, które mogłyby wzmocnić aplikację (według uznania kandydata)
•    oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)
Informujemy, iż komisja rekrutacyjna dokona weryfikacji zgłoszonych dokumentów oraz może przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia, dokumenty (w języku polskim lub angielskim) oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres: dr hab. Paweł Zajdel, Zakład Chemii Leków Katedry Chemii Farmaceutycznej, e-mail: pawel.zajdel@uj.edu.pl. W tytule maila należy wpisać: Post-doc w konkursie OPUS.

 

Dodatkowe informacje:

rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 15 listopada 2017 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy:

styczeń 2018 r.
Data opublikowania: 23.10.2017
Osoba publikująca: Paulina Sajduk