Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Nazwa jednostki:

Wydział Farmaceutyczny UJ CM,
Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej

 

Nazwa stanowiska:

doktorant-stypendysta

Opis zadań:

Badania chemiczne i biologiczne w ramach realizacji zadań projektu. Wykonawca będzie zaangażowany w opracowanie metod syntezy zaprojektowanych związków i ich syntezę chemiczną. Struktura związków będzie charakteryzowana przez analizę NMR i MS a ich czystość potwierdzana metodami chromatograficznymi HPLC. Badania  biologiczne będą obejmowały wykonywanie testów biologicznych (testy spektrofluorymetryczne) dla badania hamowania agregacji białka tau i beta-amyloidu. Analiza uzyskanych wyników i przygotowanie prac do publikacji.

Wymagania wobec kandydata:

•    absolwent kierunków farmaceutycznych i/lub chemicznych
•    znajomość zagadnień syntezy organicznej, w szczególności zróżnicowanych pochodnych heterocyklicznych, związków bioaktywnych (mile widziane publikacje lub/i doniesienia zjazdowe w ww. tematyce)
•    umiejętność interpretacji widm NMR, MS
•    umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej/analitycznej (m.in. HPLC)
•    umiejętność wykonywania testów biologicznych in vitro z zastosowaniem metod spektofluorymetrycznych
•    umiejętność obsługi automatycznego czytnika płytek
•    znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych
•    umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe.

Typ konkursu:

NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert:

27 listopada 2017, 23:59

Forma składania ofert:

poczta elektroniczna

Warunki zatrudnienia:

W ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane jest stypendium naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie na okres 24 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

•    Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
•    podanie/list motywacyjny o przyznanie stypendium
•    życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym lista publikacji, udział w konferencjach, staże zagraniczne i krajowe, udział w innych projektach badawczych) oraz nagród i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (w CV należy zawrzeć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)

Zgłoszenia, dokumenty oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres: prof. dr hab. Barbara Malawska, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej, mfmalaws@cyf-kr.edu.pl W tytule maila należy wpisać: Stypendium w konkursie OPUS.

Dodatkowe informacje:

•    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 30 listopada 2017 r.
•    Planowany termin rozpoczęcia pracy: Grudzień  2017.

Data opublikowania: 20.11.2017
Osoba publikująca: Paulina Sajduk