Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Farmaceutycznym w zakresie nauk farmaceutycznych w Zakładzie Farmacji Klinicznej

O stanowisko profesora zwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r.,  poz. 572 z późniejszymi zmianami).

Osoby ubiegające się o to stanowisko, proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego UJ - CM; Kraków, ul. Medyczna 9, pokój 4
w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. – następujących dokumentów:

 1. Zgłoszenie udziału w konkursie z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 2. Ankietę kandydata na stanowisko profesora zwyczajnego.
 3. Analizę bibliometryczną publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji KBN i ilości cytowań).
 4. Ankiety samooceny działalności naukowej za lata 2015 – 2017
 5. Autoreferatu uwzględniającego najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata (do 4 stron).
 6. Życiorysu zawodowego.
 7. Odpisu dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu naukowego.
 8. Oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
 9. Oświadczenie w trybie art. 109. ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
 11. Oświadczenie o akceptowaniu zasad własności intelektualnej przyjętych w UJ.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Druki oświadczeń  oraz ankiety można pobrać na stronie UJ

Data opublikowania: 14.12.2017
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk