Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Nazwa jednostki

Wydział Farmaceutyczny UJ CM,
Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej

Nazwa stanowiska

doktorant-stypendysta

Wymagania

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS nr UMO-2016/21/B/NZ7/01744 pt. „Wielofunkcyjne inhibitory beta-secretazy o właściwościach hamujących agregacje neurotoksycznego peptydu beta-amyloidu i białka tau”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Barbara Malawska.

Wymagania wobec kandydata

 • absolwent kierunków farmaceutycznych i/lub chemicznych
 • znajomość zagadnień syntezy organicznej, w szczególności zróżnicowanych pochodnych heterocyklicznych, związków bioaktywnych (mile widziane publikacje lub/i doniesienia zjazdowe w ww. tematyce)
 • umiejętność interpretacji widm NMR, MS
 • umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej/analitycznej (m.in. HPLC)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych
 • umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe.

Opis zadań

Badania chemiczne w ramach realizacji zadań projektu. Wykonawca będzie zaangażowany w opracowanie metod syntezy zaprojektowanych związków i ich syntezę chemiczną. Struktura związków będzie charakteryzowana przez analizę NMR i MS a ich czystość potwierdzana metodami chromatograficznymi HPLC. Analiza uzyskanych wyników i przygotowanie prac do publikacji.

Typ konkursu NCN

OPUS – NZ

 

Termin składania ofert

3 czerwca 2018, 23:59

 

Forma składania ofert

poczta elektroniczna

Warunki zatrudnienia

W ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane jest stypendium naukowe w wysokości 1500 zł miesięcznie na okres 18 miesięcy.

Wymagane dokumenty

 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • podanie/list motywacyjny o przyznanie stypendium
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym lista publikacji, udział w konferencjach, staże zagraniczne i krajowe, udział w innych projektach badawczych) oraz nagród i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (w CV należy zawrzeć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)

Zgłoszenia

Zgłoszenia, dokumenty oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres: prof. dr hab. Barbara Malawska, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej, mfmalaws@cyf-kr.edu.pl W tytule maila należy wpisać: Stypendium w konkursie OPUS.

Dodatkowe informacje

 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 15 czerwca 2018 r.
 • planowany termin rozpoczęcia pracy: Czerwiec  2018.
Data opublikowania: 23.05.2018
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk