Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Farmaceutycznym w zakresie  chemii leków w Katedrze Chemii Farmaceutycznej

O stanowisko profesora nadzwyczajnego może ubiegać się osoba o nienagannej postawie etycznej, spełniająca wymogi zawarte w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późniejszymi zmianami).

Osoby ubiegające się o to stanowisko, proszone są o złożenie w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego UJ - CM; Kraków, ul. Medyczna 9, pokój 4 w terminie do dnia  17 lipca 2018 roku następujących dokumentów (w 2 egz.):

  1. Zgłoszenie udziału w konkursie z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
  2. Ankieta kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
  3. Analiza bibliometryczna publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji KBN i ilości cytowań).
  4. Autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata (do 4 stron).
  5. Życiorys naukowy.
  6. Odpisu dyplomu doktora habilitowanego lub dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu naukowego.
  7. Oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
  8. Oświadczenie w trybie art. 109. ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
  9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu.
  10. Oświadczenie o akceptowaniu zasad własności intelektualnej przyjętych w UJ.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019 roku.

Druki oświadczeń  oraz ankiety można pobrać na stronie:
http://www.uj.edu.pl/pracownicy/kariera-i-rozwoj/praca

Data opublikowania: 19.06.2018
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk