Konkurs na stanowisko stypendysty typu post-doc

Nazwa jednostki

Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej

Nazwa stanowiska

asystent naukowy

Wymagania

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS nr UMO-2016/21/B/NZ7/01744 pt. „Wielofunkcyjne inhibitory beta-secretazy o właściwościach hamujących agregacje neurotoksycznego peptydu beta-amyloidu i białka tau”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Barbara Malawska.

Wymagania wobec kandydata

 • dr nauk farmaceutycznych i/lub chemicznych
 • znajomość zagadnień syntezy organicznej, w szczególności zróżnicowanych pochodnych heterocyklicznych, związków bioaktywnych (niezbędny dorobek naukowy w zakresie chemii leków, poszukiwanie nowych związków bioaktywnych)
 • umiejętność interpretacji widm NMR, MS
 • umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej/analitycznej (m.in. HPLC)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach międzynarodowych
 • umiejętność obsługi automatycznego czytnika płytek
 • umiejętność pracy zespołowej oraz zaangażowanie w badania naukowe.

Opis zadań

 • badania chemiczne i biologiczne w ramach realizacji zadań projektu.
 • wykonawca będzie zaangażowany głównie w opracowanie metod syntezy zaprojektowanych związków i ich syntezę chemiczną. Struktura związków będzie charakteryzowana przez analizę NMR i MS a ich czystość potwierdzana metodami chromatograficznymi HPLC.
 • umiejętność wykonywania testów biologicznych in vitro z zastosowaniem metod spektofluorymetrycznych. Badania  biologiczne będą obejmowały wykonywanie testów biologicznych (testy spektrofluorymetryczne) dla badania hamowania enzymu beta-sekretazy.
 • analiza uzyskanych wyników i przygotowanie prac do publikacji.

Typ konkursu

NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert

26 lipca 2018, 23:59

Forma składania ofert

poczta elektroniczna

Warunki zatrudnienia

W ramach uczestnictwa w projekcie przewidziane jest zatrudnienie na okres 18 miesięcy

Wymagane dokumenty

 • kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • kopia dyplomu doktorskiego lub informacja o uzyskaniu stopnia doktora
 • podanie/list motywacyjny o przyznanie stypendium
 • życiorys ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym lista publikacji, udział w konferencjach, staże zagraniczne i krajowe, udział w innych projektach badawczych) oraz nagród i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań (w CV należy zawrzeć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)

Zgłoszenia

Zgłoszenia, dokumenty oraz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji proszę kierować na następujący adres: prof. dr hab. Barbara Malawska, Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku Katedry Chemii Farmaceutycznej, mfmalaws@cyf-kr.edu.pl W tytule maila należy wpisać: Stypendium post-doc w konkursie OPUS.

 

Dodatkowe informacje

 • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 30 lipca 2018 r.
 • planowany termin rozpoczęcia pracy: Sierpień  2018.
Data opublikowania: 29.06.2018
Osoba publikująca: Aleksander Mendyk