Badania

Tematyka badawcza
 

Wiodącą specjalizacją naukową rozwijaną w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej od szeregu lat jest biotechnologia roślin z elementami fitochemii. W ramach badań z tego zakresu prowadzone są kultury in vitro roślin leczniczych i/lub kosmetycznych. Większość prac dotyczy endogennej oraz stymulowanej egzogennymi prekursorami i/lub elicitorami (czynniki stresowe) akumulacji bioaktywnych metabolitów w kulturach in vitro. Badanymi grupami bioaktywnych związków są: kwasy fenolowe, lignany cytryńca, flawonoidy, w tym specyficzne dla rodzaju Scutellaria związki, glikozydy fenylopropanoidowe (m. in. werbaskozyd), prekursory garbników - pochodne katechiny oraz związki zawierające siarkę. Prowadzone są też badania z zakresu biotransformacji prekursorów w ważne terapeutycznie produkty z udziałem enzymów  roślinnych komórek z kultur in vitro. Większość badań dotyczy biotransformacji prostych związków fenolowych - hydrochinonu i kwasu 4-hydroksybenzoesowego w arbutynę (β-D-glukozyd hydrochinonu) Całość badań zmierza do zaproponowania kultur in vitro jako cennego źródła pozyskiwania biologicznie aktywnych związków.

W celu oceny potencjału biosyntetycznego komórek z kultur in vitro prowadzone są prace o charakterze fitochemicznym, dotyczące analizy bioaktywnych związków w organach roślin rosnących in vivo.


Drugą ważną specjalizacją naukową rozwijaną w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej od szeregu lat jest mykochemia oraz biotechnologia grzybów wyższych. W ramach wymienionych specjalizacji naukowych prowadzone są badania dotyczące zawartości aktywnie biogicznych związków w owocnikach grzybów wyższych (Basidiomycota) jak i w ich kulturach in vitro (tzw. kultury mycelialne). Badanymi grupami związków są: niehalucynogenne związki indolowe, kwasy fenolowe, sterole, kwasy tłuszczowe i polisacharydy. Celem badań mykochemicznych jest naukowe udowodnienie wartości leczniczych i dietetycznych grzybów wyższych, natomiast celem badań z zakresu biotechnologii grzybów jest zaproponowanie kultur mycelialnych jako bogatego, alternatywnego źródła pozyskiwania bioaktywnych metabolitów. Nową, interesującą problematyką naukową są badania dotyczące akumulacji i uwalniania biopierwiastków z owocników i kultur in vitro grzybów jadalnych.

Kolejnym kierunkiem badań jest ocena preparatów z grupy suplementów diety zawierających wybrane gatunki alg pod względem ich składu chemicznego i stopnia uwalniania substancji biologicznie aktywnych do sztucznych soków trawiennych.

Wszystkie wymienione badania z zakresu biotechnologii roślin, fitochemii, mykochemii i biotechnologii grzybów prowadzone są we współpracy z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.

 
Stosowane metody

Zakładanie kultur in vitro gatunków roślin leczniczych i/lub kosmetycznych oraz kultur mycelialnych grzybów wyższych.

Optymalizacja warunków prowadzenia kultur in vitro m. in. testowanie składu podłoży hodowlanych, typu hodowli, warunków świetlnych.

Liofilizacja materiału roślinnego i grzybowego.

Ekstrakcja materiału roślinnego i grzybowego rozpuszczalnikami o różnej polarności.

Analizy ilościowe związków czynnych metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC).

Izolacja wybranych związków i ich identyfikacja metodami spektralnymi (widma ESI-MS i 1H-NMR).

Badanie właściwości antyoksydacyjnych ekstraktów z biomasy z kultur in vitro i roślin macierzystych metodą FRAP, DPPH, CUPRAC i QUENCHER CUPRAC (we współpracy)

 
Tematy badań statutowych

1. Prof. dr hab. Halina Ekiert: Kultury in vitro wybranych gatunków roślin leczniczych jako potencjalne, biotechnologiczne źródło pozyskiwania terapeutycznie waznych związków na drodze endogennej biosyntezy i biotransformacji egzogennych substratów.

2. Dr hab. prof. UJ Bożena Muszyńska: Analiza metabolitów i biopierwiastków w owocnikach wybranych grzybów jadalnych i myceliach z kultur in vitro, ocena stopnia ich akumulacji oraz uwalniania w celu uzyskania grzybni wzbogaconej w fizjologicznie aktywne związki organiczne i biopierwiastki.

3. Dr Inga Kwiecień: Kultury in vitro roślin z rodzaju Brassica jako naturalne źródło związków tiolowych ze szczególnym uwzględnieniem kwasu liponowego.

4. Dr Katarzyna Sułkowska-Ziaja: Analiza aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych owocników i kultur mycelialnych krajowych grzybów poliporoidalnych.

5. Dr Ewa Skrzypczak-Pietraszek: Wybrane gatunki roślin i ich kultury in vitro jako ważne źródło aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych.

6. Dr Agnieszka Szewczyk: Próby zwiększenia produkcji metabolitów wtórnych w kulturach in vitro Ginkgo biloba metodą dodatku prekursorów fenyloalaniny i tyrozyny oraz elicytora jasmonianu metylu.

 
Tematy projektów celowych dla młodych naukowców
1. Dr Agnieszka Szopa: Roślinne kultury in vitro źródłem farmakologicznie czynnych metabolitów wtórnych.

2. mgr Beata Kawka: Kultury in vitro Scutellaria baicalensis (Tarczycy bajkalskiej) oraz innych gatunków rodzaju Scutellaria jako biotechnologiczne, bogate źródło pozyskiwania cennych w kosmetologii i fitoterapii związków.

3. mgr Paweł Kubica: Kultury in vitro wybranych gatunków roślin leczniczych jako bogate, alternatywne źródło pozyskiwania związków bioaktywnych wykorzystywanych w terapii i kosmetyce

Realizowane granty i projekty naukowe
Grant NCN (nr 2016/23/D/NZ7/01316); „Badania fitochemiczne, biotechnologiczne oraz ocena aktywności biologicznej gatunku Schisandra rubriflora - cytryniec czerwonokwiatowy” – 2017-2020 kierownik projektu dr A. Szopa
Publikacje

Spis publikacji pracowników Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej za rok 2012
I. Prace oryginalne

1. Szopa A., Ekiert H.: In vitro cultures of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. (Chinense Magnolia Vine) - a potential biotechnological rich source of therapeutically important phenolic acids. Appl. Biochem. Biotechnol., 1941-1948, 166, 2012

2. Szopa A., Ekiert H., Szewczyk A., Fugas E.: Production of bioactive phenolic acids and furanocoumarins in in vitro cultures of Ruta graveolens L. and Ruta graveolens ssp. divaricata (Tenore) Gams. under different light conditions. Plant Cell Tiss. & Organ Culture, 329-336 ,110, 2012

3. M.B. Iciek, D. Kowalczyk-Pachel, I. Kwiecień, M.B. Dudek: The Effects of Different Garlic-derived Allyl Sulfides on Peroxidative Processes and Anaerobic Sulfur Metabolism in Mouse Liver. Phytother Res., 26, 425-431, 2012

4. M. Iciek, I. Kwiecień, G. Chwatko, M. Sokołowska-Jeżewicz, D. Kowalczyk-Pachel, H. Rokita.: The effects of garlic-derived sulfur compounds on cell proliferation, caspase 3 activity, thiol levels and anaerobic sulfur metabolism in human hepatoblastoma HepG2 cells. Cell Biochem Funct., 30, 198-204, 2012

5. I. Kwiecień, M. Iciek, L. Włodek.: Acceleration of anaerobic cysteine transformations to sulfane sulfur consequent to γ-glutamyl transpeptidase inhibitons. The Scientific World Journal 2012, doi:10.1100/2012/253724

6. Skrzypczak-Pietraszek E., Pietraszek J.: Chemical profile and seasonal variation of phenolic acid content in bastard balm (Melittis melissophyllum L., Lamiaceae), Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 66, 154-161, 2012

7. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K.: Analysis of indole compounds in edible Basidiomycota species after thermal processing.  Food Chemistry, 132, 455-459, 2012

8. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Ekiert H.: An antioxidant in fruiting bodies and mycelia from in vitro cultures of Calocera viscosa Basidiomycota - preliminary results. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research, 69, 1, 135-138, 2012

9. Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B., Motyl P., Ekiert H., Paśko P.: Phenolic compounds and antioxidant activity in some species of polyporoid fungi. International Journal of Medicinal Mushroom, 14, 385-393, 2012

10. Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B., Ekiert H.: Chemical composition and cytotoxic activity of the polysaccharide fractions in Sarcodon imbricatus. Acta Mycologica, Vol. 47 (1): 49-56, 2012

11. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K.: Analysis of indole compounds in fruiting bodies and in mycelia from in vitro cultures of Calocera viscosa (Basidiomycota). Acta Mycologica, Vol. 47 (1): 57-64, 2012

12. Stojakowska A., Malarz J., Szewczyk A., Kisiel W.: Caffeic acid derivatives from a hairy root culture of Lactuca virosa. Acta Physiol. Plant., Vol. 34, 291-298, 2012


II. Prace przeglądowe

1. Szopa A., Ekiert R., Ekiert H.: Cytryniec chiński (Schisandra chinensis) - nowy farmakopealny gatunek: badania chemiczne, biologiczna aktywność, znaczenie lecznicze, walory kosmetyczne, metody analityczne oraz badania biotechnologiczne. Farmacja Polska, 832-843, 68, 2012

2. Ekiert H., Kwiecień I., Szopa A., Muszyńska B.: Possibilities of arbutin production using plant biotechnology methods. Pol J Cosmetol, 151-162,15,2012

3. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Malec M.: Związki o działaniu antyoksydacyjnym występujące w jadalnych i leczniczych gatunkach grzybów (Basidiomycota) Farmacja Polska, 68, 9, 629-639, 2012

Spis publikacji pracowników Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej za rok 2013

I. Prace oryginalne

1. Szopa A., Ekiert H.: Production of deoxyschizandrin and γ-schizandrin in shoot-differentiating and undifferentiating callus cultures of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. (Chinensis magnolia vine). J. Biotechnol., 165, 209-213, 2013

2. Szopa A., Ekiert H., Muszyńska B.: Accumulation of hydroxybenzoic acids and other biologically active phenolic acids in shoot and callus cultures of Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott (black chokeberry). Plant Cell Tiss. & Organ Cult., 113,323-329, 2013

3. Ekiert R.J., Szopa A., Ekiert H., Krzek J., Dzik E.: Analysis of lignans in Schisandra chinensis fruits, leaves, biomass from in vitro cultures and food supplements. J. Funct. Foods, 5, 1576-1581, 2013

4. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Ekiert H.: Analysis of indole compounds in methanolic extracts from the fruiting bodies of Cantharellus cibarius (the Chanterelle) and from the mycelium of this species cultured in vitro. J. Food Sci. Technol., 2013. DOI: 10.1007/s3197-013-1009-8

5. Reczyński W., Muszyńska B., Opoka W., Smalec A., Sułkowska-Ziaja K., Malec M.: Comparative Study of Metals Accumulation in Cultured In Vitro Mycelium and Naturally Grown Fruiting Bodies of Boletus badius and Cantharellus cibarius. Biol. Trace Element Res., 153, 355-362, 2013

6. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Wójcik A.: Levels of physiologically active indole derivatives in the fruiting bodies of some edible mushrooms (Basidiomycota) before and after thermal processing. Mycoscience, DOI: 10.1016/j.myc.2012.11.002, 2013

7. Kwiecień B., Dudek M., Bilska-Wilkosz A., Knutelska J., Bednarski M., Kwiecień I., Zygmunt M., Iciek M., Sokołowska-Jeżewicz M., Sapa J., Włodek L.: In vivo Anti-inflammatory Activity of Lipoic Acid Derivatives in Mice. Postępy Hig. i Med. Doświad., 67, 331-338, 2013

8. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Ekiert H.: Phenolic acids in selected edible basidiomycota species: Armillaria mellea, Boletus badius, Boletus edulis, Cantharellus cibarius, Lactarius deliciosus and Pleurotus ostreatus. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus, 12, 107-116, 2013

9. Piech R., Szlósarczyk M., Opoka W., Paczosa-Bator B., Baś B., Krzek J., Muszyńska B.: Application of hanging copper amalgam drop electrode for voltammetric determination of selenium content in fruiting bodies of selected mushrooms. Int. J. Environ. Anal. Chem., 2013

10. Kwiecień I., Szopa A., Madej K., Ekiert H.: Arbutin production via biotransformation of hydroquinone in in vitro cultures Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott. Acta Biochimica Polonica, 60, 4, 865-870, 2013

II. Prace przeglądowe

1. Muszyńska B., Malec M., Sułkowska-Ziaja K.: Właściwości lecznicze i kosmetologiczne drożdży piekarniczych (Saccharomyces cerevisiae). Postępy fitoterapii, 1, 54-62, 2013

2. Ekiert H., Kwiecień I., Szopa A.: Produkcja kwasu rozmarynowego w roślinnych kulturach in vitro. Pol. J. Cosmetol., 16, 49-58, 2013

3. Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B., Ekiert H.: Związki bezazotanowe w owocnikach grzybów z gromady Basidiomycota. Postępy Fitoter., 3, 182-190, 2013
III. Inne

1. Ekiert H.: "Rośliny lecznicze szlaku jedwabnego" - fascynująca myśl przewodnia XIII Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Etnofarmakologicznego w stolicy Styrii - Grazu (wrzesień 2012). Farm. Pol., 69, 105-111, 2013

 

Spis publikacji pracowników Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej za rok 2014

I. Prace oryginalne

1. Szopa A., Ekiert H.: Production of biologically active phenolic acids in Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott in vitro cultures cultivated on different variant of the Murashige and Skoog medium. Plant Growth Regulation. 72, 51-58, 2014

2. Muszyńska B., Maślanka A., Sułkowska-Ziaja K., Opoka W., Szopa A.: Analysis of 5-methyltryptamine, L-tryptophan, 5-hydroxy-L-tryptophan and melatonin in the bulbs of Allium sativum by TLC methods coupled with densitometric detection. JPC - Journal of Planar Chromatography - Modern TLC. 27, 210-216, 2014

3. Skrzypczak-Pietraszek E., Pietraszek J.: Seasonal Changes of Flavonoid Content in Melittis melissophyllum L. (Lamiaceae). Chemistry & Biodiversity. 11, 562-570, 2014

4. Skrzypczak-Pietraszek E., Słota J., Pietraszek J.: The influence of L-phenylalanine, methyl jasmonate and sucrose concentration on the accumulation of phenolic acids in Exacum affine Balf. f. ex Regel shoot culture. Acta Biochimica Polonica. 61, 47-53, 2014

5. Sułkowska-Ziaja K., Ekiert H, Muszyńska B.: Analysis of indole compounds from the fruiting bodies and the culture mycelia of Sarcodon imbricatus. Mycoscience. 55 (3), 164-167, 2014

6. Zając M., Muszyńska B., Opoka W., Sułkowska-Ziaja K.: Zastosowanie anodowej woltamperometrii stripingowej do oznaczenia cynku w owocnikach jadalnych gatunków grzybów oraz w mycelium z kultur in vitro. Wpływ Młodych Naukowców Na Osiągnięcia Polskiej Nauki- V Edycja. Creativetime. 146-152, 2014

7. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Hałaszuk P., Krężałek R.: Analysis of indole derivatives in methanolic extracts from mycelium of Agaricus bisporus cultured in vitro on liquid Oddoux medium. Folia Biologica et Oecologica. 10, 66-72, 2014

8. Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B., Firlej A.: Biologically active compounds from selected aphyllophorales mycelial cultures. Folia Biologica et Oecologica. 10, 73-79, 2014

9. Ekiert H., Piekoszewska A., Muszyńska B., Baczyńska S.: Accumulation of p-coumaric acid and other bioactive phenolic acids in in vitro culture of Ruta graveolens ssp. divaricata (Tenore) Gams. Medicina Internacia Revuo. 26, 24-31, 2014

10. Łojewski M., Muszyńska B., Smalec A., Reczyński W., Sułkowska-Ziaja K., Opoka W.: Development of optimal medium content for bioelements accumulation in Bacopa monnieri (L.) in vitro culture. Applied Biochemistry and Biotechnology. 174 (4), 15, 2014

11. Paśko P., Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B., Zagrodzki P.: Serotonin, melatonin, and certain indole derivatives profiles in rutabaga and kohlrabi seeds, sprouts, bulbs, and roots. LWT - Food Science and Technology. 59, 740-745, 2014

12. Muszyńska B., Ekiert H., Kwiecień I., Maślanka A., Zodi R., Beerhues L.: Comparative Analysis of Therapeutically Important Indole Compounds in in vitro Cultures of Hypericum perforatum Cultivars by HPLC and TLC Analysis Coupled with Densitometric Detection. Natural Product Communications. 9, 1437-1440, 2014

13. Ekiert R.J, Krzek J., Lenartowicz M., Ekiert H.: Analysis of stevioside and rebaudioside A in sweeteners. Postępy Fitoterapii, 4, 2014

14. Tyszka-Czochara M., Dudek M., Rak A., Sałat K., Głuch-Lutwin M., Bilska -Wilkosz A., Kwiecień I., Paśko P., Gdula-Argasińska J., Librowski T.: Cytotoxic effects of alpha-lipoic acid and its biodegradation derivatives - a comparative study in an in vitro model of murine embryo fibroblasts. Acta Biologica Cracoviensia. Seria Zoologia, 55/56, 119-123, 2014

15. Muszyńska B., Komendacki P., Kała K., Opoka W.: L-Tryptophan and its derivatives in edible mushrooms species. Medicina Internacia Revuo, 103, 82-86, 2014

II. Prace przeglądowe

1. Ekiert H., Ekiert R., Muszyńska B.: Nowości dotyczące roślinnych surowców leczniczych w polskich i europejskich monografiach farmakopealnych 2009-2013. Część I. Farmacja Polska, 70(1), 34-47, 2014

2. Ekiert H., Turcza K.: Od algologii do biotechnologii - 85 lat działalności Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej w Krakowie Część I, 1930-1971. Farmacja Polska, 70(4), 183-191, 2014

3. Ekiert H., Turcza K.: Od algologii do biotechnologii - 85 lat działalności Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej w Krakowie Część II, 1971-1999. Farmacja Polska, 70(5), 240-248, 2014

4. Zając M., Muszyńska B., Opoka W.: Występowanie wybranych biopierwiastków o znaczeniu prozdrowotnym w grzybach wielkoowocnikowych oraz stosowane w ich oznaczaniu metody analityczne. Farmacja Polska, 70(6), 336-344, 2014

5. Jękot B., Muszyńska B., Mastalerz T., Piórecka B.: Spirulina (Arthrospira) - badania nad działaniem leczniczymi jej właściwości prozdrowotne. Farmacja Polska, 70(11), 2014

6. Łojewski M., Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K.: Bacopa monnieri L. Pennell - roślina o wielokierunkowym działaniu leczniczym. Postępy fitoterapii, 2, 84-89, 2014

7. A. Firlej, P. Hałaszuk, K. Sułkowska-Ziaja, B. Muszyńska: Analysis of the secondary metabolites in the in vitro cultures of Piptoporus betulinus (Bull.) P. Przegląd lekarski, 71(1), 68, 2014

8. P. Hałaszuk, A. Firlej, K. Dobosz, R. Krężałek, B. Muszyńska, K. Sułkowska-Ziaja: The content of indole compounds in the mycelium from culture in vitro of edible mushrooms species Agaricus bisporus, Boletus badius and Cantharellus cibarius with and without the addition of L-tryptophan. Przegląd lekarski, 71(1), 69, 2014

9. Rybeczka-Gacek A., Piwkowski J., Muszyńska B.: Długopole - The history of Spa. Medicina Internacia Revuo, 103, 126-132, 2014

III. Książki, rozdziały w książkach

1. Szopa A., Ekiert H.: Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.(Chinese magnolia vine) in vitro cultures, In: Recent Progress in Medicinal Plants. Biotechnology and Genetic Engineering II, J.N. Govil (ed.), Studium Press LLC, USA, 39, 405-434, 2014

2. Muszyńska B.: Czosnek - Allium sativum. Właściwości prozdrowotne. Wydawnictwo ZOZ Ośrodka UMEA Shinoda-Kuracejo, Kraków, 2014

3. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Malec M.: Edible mushrooms as a source of nonhallucinogenic indole derivatives with antidepressant potential before and after thermal processing. Processing and Impact on Active Components in Food. Kings College London, Elsevier, 7, 55-61, 2014

4. Ekiert H., Kwiecień I., Skrzypczak-Pietraszek E., Szewczyk A., Szopa A.: Biotechnologia „na zielono". Projektor Jagielloński, 2, 65-66, 2014

5. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K.: Grzyby i ich hodowle laboratoryjne źródłem substancji leczniczych. Projektor Jagielloński, 2, 71-72, 2014

6. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K.: Mushrooms and their laboratory cultures as a source of therapeutic substances. Since PROJECTOR, Jagiellonian University in Kraków, 57-58, 2014

Spis publikacji pracowników Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej za rok 2015

I. Prace oryginalne

1. Szopa A., Ekiert H.: Production of schisantherin A and gomisin G in in vitro cultures of Schisanda chinensis. Phytochemistry Letters, 11, 440-444, 2015.

2. Muszyńska B, Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Gaweł K., Zając M., Opoka W.: Determination of indole compounds released from selected edible mushrooms and their biomass to artificial stomach juice. LWT - Food Science and Technology, 62, 27-31, 2015

3. Muszyńska B, Krakowska A., Sułkowska-Ziaja K., Opoka W., Reczyński W., Baś B.: In vitro cultures and fruiting bodies of culinary-medicinal Agaricus bisporus (white button mushroom) as a source of selected biologically – active elements.  Journal of Food Science and Technology, 52, 7337-7344, 2015.

4. Szopa A., Kisiel W., Ekiert H., Szewczyk A.: Isolation of three dibenzocyclooctadiene lignans from in vitro cultures of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. – the first report. Pharmazie, 70, 337-339, 2015.

5. Zubek Sz., Rola K., Szewczyk A., Majewska M., Turnau K.: Enhanced concentrations of elements and secondary metabolites in Viola tricolor L. induced by arbuscular mycorrhizal fungi. Plant Soil, 390, 129-142, 2015.

6. Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B., Szewczyk A.: Antioxidant components of selected indigenous edible mushrooms of the obsolete order Aphyllophorales. Revista Iberoamericana de Micologia, 32, 99-102, 2015.

7. Muszyńska B., Łojewski M., Rojowski J., Opoka W., Sułkowska-Ziaja K.: Surowce naturalne mające znaczenie w profilaktyce i wspomagające leczenie depresji. Psychiatria Polska, 49, 435-453, 2015.

8. Krakowska A., Muszyńska B., Reczyński W., Opoka W., Turski W.: Trace metal analyses in honey samples from selected countries. A potential use for bio-monitoring. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 95, 9, 855-866, 2015.  

9. Kwiecień I., Szydłowska A., Kawka B., Beerhues L., Ekiert H.: Accumulation of biologically active phenolic acids in agitated shoot cultures of three Hypericum perforatum cultivars: “Elixir”, “Helos” and “Topas”. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 123, 273-281, 2015.

10. Grzywacz A., Gdula Argasińska J., Muszyńska B., Tyszka Czochara M., Librowski T., Opoka W.: Metal responsive transcription factor 1 (MTF-1) regulates zinc dependent cellular processes at the molecular level. Acta Biochimica Polonica, 62, 3, 491-498, 2015.

11. Zając M., Muszyńska B., Kała K., Sikora A., Opoka W.: Popular species of edible mushrooms as a good source of zinc to be released to artificial digestive juices. Journal of Polish Physiology and Pharmacology, 66, 5, 763-769, 2015.

12. Szopa A., Ekiert H.: Anethum graveolens L. in vitro cultures – a potential source of bioactive metabolites, phenolic acids and furanocoumarins. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 57(2), 29-37, 2015.

13. Muszyńska B., Jękot B., Mastalerz T., Sułkowska-Ziaja K.: Analiza zawartości pochodnych L-tryptofanu w wybranych algach i w produktach zawierających algi. Postępy Fitoterapii, 3, 8-15, 2015.

14. Muszyńska B., Kała K.,  Sułkowska-Ziaja K., Szewczyk A., Łojewski M., Rojowski J.: Analysis of the content of phenolic compounds in in vitro culture of some edible mushrooms (Basidiomycota). Medicina Internacia Revuo, 104: 146-155, 2015.

15. Iciek M., Kowalczyk-Pachel D., Bilska-Wilkosz A., Kwiecień I., Górny M., Włodek L.: S-sulfhydration as a cellular redox regulation. Bioscience Reports, 36, 1-17, 2016.

16. Szopa A., Kokotkiewicz A., Marzec-Wróblewska U., Buciński A., Łuczkiewicz M., Ekiert H.: Accumulation of dibenzocyclooctadiene lignans in agar cultures and in stationary and agitated liquid cultures of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Applied Microbiology and Biotechnology, 100(9), 3965-3977, 2015/2016.

17. Muszyńska B., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Krakowska A., Opoka W.: Agaricus bisporus and its in vitro culture as a source of indole compounds released into artificial digestive juices. Food Chemistry, 199, 509-515, 2016.

18. Jękot B., Muszyńska B., Mastalerz T., Piórecka B.: Fukoidan – polisacharyd o wielokierunkowej aktywności biologicznej. Postępy Fitoterapii, 4, 41-46, 2015.

II. Prace przeglądowe

1. Rybeczka-Gacek A., Piwkowski J., Muszyńska B.: Ocena obiektywnego i subiektywnego wpływu leczenia uzdrowiskowego na przebieg wirusowego zapalenia wątroby typu C. Acta Balneologica., 139, 34-39, 2015.

2. Rybeczka-Gacek A., Muszyńska B., Piwkowski J.: Naturalne – uzdrowiskowe metody leczenia chorób wątroby. Farmacja Polska, 71, 219-226, 2015.

3. Piska K., Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B.: Właściwości biologiczne jadalnego gatunku grzyba Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. Farmacja Polska, 71 (6), 399-346, 2015.

4. Sułkowska Ziaja K., Motyl P., Muszyńska B., Firlej A.: Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. a rich source of biologically active compounds. Postępy Fitoterapii, 2, 89-95, 2015.

5. Szewczyk A., Paździora W.: Ruta zwyczajna – właściwości farmakologiczne. Gazeta Farmaceutyczna, 9(281), 28-29, 2015.

6. Muszyńska B., Rojowski J., Dobosz K., Opoka. W.: Biological and physico-chemical properties of thallium. Medicina Internacia Revuo, 4, 180-185, 2015.

7. Muszyńska B., Rojowski J., Łojewski M., Dziwulska K., Opoka W.: Zinc determination in extracts from Bacopa monnieri shoot cultures to simulated gastric fluids. Medicina Internacia Revuo, 4, 175-179, 2015.

III. Książki, rozdziały w książkach

1. Opoka W., Muszyńska B., Rutkowska A., Schlegel-Zawadzka M., Płonka. Właściwości fizykochemiczne i biologiczne wybranych pierwiastków. Wydawnictwo ZOZ Ośrodka UMEA Shinoda-Kuracejo, Kraków, 2015.

2. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K.: Impact of food processing on Non-Hallucinogenic indole derivatives in edible mushrooms. W: Processing and impact on active components in food. Amsterdam; Boston: Elsevier/Academic Press, 55-62, 2015.

3. Skrzypczak-Pietraszek E.: Phytochemistry and Biotechnology Approaches of the Genus Exacum. W: The Gentianaceae – Volume 2: Biotechnology and Applications. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2015.

4. Zembrzuski W., Muszyńska B., Karbowska B., Zembrzuska J., Dobosz K., Opoka W.: Zastosowanie metody DP ASV do oznaczania Tl(I) w mycelium Boletus badius. Elektrochemia stosowana. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 235-240, 2015.

Spis publikacji pracowników Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej za rok 2016

I. Prace oryginalne

1. Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Maślanka A., Rojowski J., Opoka W., Łojewski M.: Analysis of indole compounds quantity in biomass of edible basidiomycota species from in vitro cultures and from cultures supplemented with L-tryptophan. Acta Chromatographica, 28(2), 223-238, 2016.

2. Muszyńska B., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Krakowska A., Opoka W.: Agaricus bisporus and its in vitro culture as a source of indole compounds released into artificial digestive juices. Food Chemistry, 199, 509-515, 2016.

3. Łojewski M., Pomierny B., Muszyńska B., Krzyżanowska W., Budziszewska B., Szewczyk A.: Protective Effects of Bacopa Monnieri on Hydrogen Peroxide and staurosporine – Induced Damage of human Neuroblastoma SH-SY5Y Cells. Planta Medica, 82(3), 205-210, 2016.

4. Szopa A., Kokotkiewicz A., Marzec-Wróblewska U., Buciński A., Łuczkiewicz M., Ekiert H.: Accumulation of dibenzocyclooctadiene lignans in agar cultures and in stationary and agitated liquid cultures of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. Applied Microbiology and Biotechnology, 100, 3965-3977, 2016.

5. Muszyńska B., Łojewski M., Sułkowska-Ziaja K., Szewczyk A., Gdula-Argasińska J., Hałaszuk P.: In vitro cultures of Bacopa monnieri and an analysis of selected groups of biologically active metabolites in their biomass. Pharmaceutical Biology, 54(11), 2443-2453, 2016.

6. Szopa A., Ekiert R., Ekiert H.: Current knowledge of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. (Chinese magnolia vine) as a medicinal plant species: a review on the bioactive components, pharmacological properties, analytical and biotechnological studies. Phytochemistry Reviews, DOI: 10.1007/s11101-016-9470-4, 2016.

7. Szopa A., Ekiert H.: The importance of applied light quality on the production of lignans and phenolic acids in Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. cultures in vitro. Plant Cell, Tissue & Organ Culture, 127, 115-121, 2016.

8. Kała K., Muszyńska B., Zając M., Kręmżałek R., Opoka W.: Determination of Zinc(II) Ions released into artificial digestive juices from culinary-medicinal button mushrooms, Agaricus bisporus (Agaricomycetidae), biomass of in vitro cultures using an anodic stripping voltammetry method. International Journal of Medicinal Mushrooms, 18, 155-164, 2016.

9. Muszyńska B., Zając M., Kała K., Rojowski J., Opoka W.: Thermal processing can affect zinc availability in some edible mushrooms. LWT – Food Science and Technology, 69, 424-429, 2016.

10. Krakowska A., Reczyński W., Muszyńska B.: Optimization of the liquid culture medium composition to obtain the mycelium of Agaricus bisporus rich in essential minerals. Biological Trace Elements Research, 173, 231-240, 2016.

11. Łojewski M., Krakowska A., Reczyński W., Szewczyk A., Muszyńska B.: Analysis of elements and bacosides in in vitro shoot culture of Bacopa monnieri. Acta Physiologiae Plantarum, 38, 162-172, 2016.

12. Kała K., Maślanka A., Sułkowska-Ziaja K., Rojowski J., Opoka W., Muszyńska B: In Vitro Culture of Boletus badius as a Source of Indole Compounds and Zinc Released in Artificial Digestive Juices. Food Science and Biotechnology, 25(3), 829-837, 2016.

13. Grzywacz A., Gdula-Argasińska J., Kała K., Opoka W., Muszyńska B.: Anti-Inflammatory Activity of Biomass Extracts of the Bay Mushroom, Imleria badia (Agaricomycetes), in RAW 264.7 Cells. International Journal of Medicinal Mushrooms, 18(9), 769-779, 2016.

14. Nunes R., Pasko P., Tyszka-Czochara M., Szewczyk A., Szlósarczyk M., Carvalho I.: Antibacterial, antioxidant and anti-proliferative properties and zinc content of five south Portugal herbs. Pharmaceutical Biology, 55(1), 114-123, 2016.

15. Pietraszek J., Krawczyk M., Sobczyk A., Skrzypczak-Pietraszek E.: The dominant factor detection in the Shainin’s approach. Technical Transactions, 113(4-M), 95-100, 2016.

16. Pietraszek J., Sobczyk A., Skrzypczak-Pietraszek E., Kołomycki M.: The fuzzy interpretation of the statistical test for irregular data. Technical Transactions, 113(4-M), 119-125, 2016.

17. Sułkowska-Ziaja K., Szewczyk A., Gdula-Argasińska J., Ekiert H., Jaśkiewicz J., Muszyńska B.: Chemical compounds of extracts from Sarcodon imbricatus at optimized growth conditions. Acta Mycologica, 51(2), 1-11, 2016.

II. Prace przeglądowe

1. Iciek M., Kowalczyk-Pachel D., Bilska-Wilkosz A., Kwiecień I., Górny M., Włodek L.: S-sulfhydration as a cellular redox regulation. Bioscience Reports, 36, 1-17, 2016.

2. Ekiert H., Kubica P., Kwiecień I., Szopa A.: Nagroda Nobla 2015 z medycyny – zwycięstwo badań z zakresu fitochemii, bakteriologii i farmakologii. Farmacja Polska, 72(5), 315-326, 2016.

3. Muszyńska B., Kała K., Firlej A., Sułkowska-Ziaja K.: Cantharellus cibarius – culinary-medicinal mushroom content and biological activity. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, 73(3), 589-598, 2016.

4. Muszyńska B., Jękot B., Topolska-Pasek M., Rzewińska A.: Właściwości prozdrowotne węglowodanów występujących w algach. Farmacja Polska 72(7), 2016.

5. Jękot B., Rzewińska A., Hałaszuk P., Rojowski J., Muszyńska B.: Algae preparations as a source of beneficial healthy substances. Medicina Internacia Revuo, 27, 4-10, 2016.

6. Sułkowska-Ziaja K., Hałaszuk P., Mastej M., Piechaczek M., Muszyńska B.: Mycosteroles – characteristics and biological importance. Medicina Internacia Revuo, 27, 26-34, 2016.

7. Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Rojowski J., Opoka W., Muszyńska B.: Tricholoma equestre species as a source of indole compounds and zinc released into artificial digestive juices. Medicina Internacia Revuo, 27, 35-39, 2016.

8. Gołdyn A., Ekiert H., Skrzypczak-Pietraszek E.: Od tradycyjnej etnomedycyny do współczesnej fitoterapii – „kariera” oczaru wirginijskiego (Hamamelis virginiana L.). Farmacja Polska, 72(6), 373-384, 2016.

9. Szopa A., Klimek M., Ekiert H.: Cytryniec chiński (Schisandra chinensis) – znaczenie lecznicze i kosmetyczne. (Chinese magnolia vine (Schisandra chinensis) – therapeutic and cosmetic importance). Polish Journal of Cosmetology, 19(4), 274-284, 2016.

10. Kubica P., Ekiert H., Ekiert R. J., Szopa A.: Gatunki rodzaju Cistus sp. – taksonomia, występowanie, skład chemiczny, aplikacje terapeutyczne i badania biotechnologiczne. (Species of the genus Cistus sp. – taxonomy, distribution, chemical composition and therapeutic applications and biotechnological studies). Postępy fitoterapii, 3, 179-188, 2016.

11. Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B., Sałaciak K., Gawalska A.: Trametes versicolor (L.) Lloyd jako źródło związków biologicznie aktywnych o szerokim spektrum działania i zastosowania. Postępy fitoterapii, 17(4), 274-281, 2016.

 

III. Książki, rozdziały w książkach

1. Muszyńska B., Zając M., Kała K., Krężalek R., Opoka W.: Analiza zawartości cynku uwolnionego do sztucznego soku żołądkowego z wybranych grzybów jadalnych metodą DP ASV. Elektrochemia stosowana. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 115-122, 2016.

 

Spis publikacji pracowników Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej za rok 2017

I. Prace oryginalne

1. Skrzypczak-Pietraszek E., Kwiecień I., Gołdyn A., Pietraszek J.: HPLC-DAD analysis of arbutin produced from hydroquinone in a biotransformation process in Origanum majorana L. shoot culture. Phytochemistry Letters, 20, 443-448, 2017.

2. Szopa A., Kokotkiewicz A., Łuczkiewicz M., Ekiert H.: Schisandra lignans production regulated by different bioreactor type. Journal of Biotechnology, 247, 11-17, 2017.

3. Kubica P., Szopa A., Ekiert H.: Production of verbascoside and phenolic acids in biomass of Verbena officinalis L. (vervain) cultured under different in vitro conditions. Natural Product Research, 31(14), 1663-1668, 2017.

4. Piska K., Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B.: Edible mushroom Pleurotus ostreatus (Oyster mushroom) – its dietary significance and biological activity. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 16(1), 151-161, 2017.

5. Rojowski J., Zając M., Muszyńska B., Opoka W.: Influence of extraction procedure from edible mushroom species Boletus badius on zinc quantity released into simulated gastric fluid. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, 74(2), 597-602, 2017.

6. Sułkowska-Ziaja K., Maślanka A., Szewczyk A., Muszyńska B.: Physiologically active compounds in four species of Phellinus. Natural Product Communications, 12(3), 363-366, 2017.

7. Koczurkiewicz P., Łojewski M., Piska K., Michalik M., Wójcik-Pszczoła K., Szewczyk A., Hałaszuk P., Pękala E., Muszyńska B.: Chemopreventive and anticancer activities of Bacopa monnieri extracted from artificial digestive juices. Natural Product Communications, 12(3), 337-342, 2017.

8. Szopa A., Kokotkiewicz A., Kubica P., Banaszczak P., Wojtanowska-Krośniak A., Krośniak M., Marzec-Wróblewska U., Badura A., Zagrodzki P., Bucinski A., Luczkiewicz M., Ekiert H.: Comparative analysis of different groups of phenolic compounds in fruit and leaf extracts of Aronia sp.: A. melanocarpa, A. arbutifolia, and A. x prunifolia and their antioxidant activities. European Food Research and Technology, DOI: 10.1007/s00217-017-2872-8, 2017.

9. Muszyńska B., Piotrowska J., Krakowska A., Gruba A., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Kryczyk A., Opoka W.: Study of physiologically active components in different parts of fruiting bodies of varieties of Agaricus bisporus (white mushroom). European Food Research and Technology, DOI: 10.1007/s00217-017-2914-2, 2017.

10. Kryczyk A., Piotrowska J., Sito M., Sułkowska-Ziaja K., Dobosz K. Opoka W. Muszyńska B.: Remediation capacity of Cd and Pb ions by mycelia of Imleria badia, Laetiporus sulphureus and Agaricus bisporus in vitro culture. Journal of Environmental Science and Health, Part B Pesticides, Food Contaminants and Agricultural Wastes, DOI: 10.1080/03601234.2017.1330068, 2017.

11. Opoka W., Szlósarczyk M., Maślanka A., Rojowski J., Stopa K., Borkowska I., Muszyńska B., Tyszka-Czochara M.: Evaluation of some micro and trace elements in selected bottled natural waters from Polish market by electrochemical methods. Journal of Elementology, 22(2), 463-474, 2017.

12. Makowska-Wąs J., Galanty A., Gdula-Argasińska J., Tyszka-Czochara M., Szewczyk A., Nunes R., Carvalhod I., Michalik M., Paśko P.: Identification of predominant phytochemical compounds and cutotoxic activity of wild olive leaves (Olea europaea L. ssp. sylvestris) harvested in south Portugal.  Chemistry & Biodiversity, 14(3), 1-10, 2017.

13. Kała K., Krakowska A., Sułkowska-Ziaja K., Szewczyk A., Reczyński W., Opoka W., Muszyńska B.: Kinetics of extracted bioactive components from mushrooms in artificial digestive juices. International Journal of Food Properties, 20(8), 1796-1817, 2017.

14. Szopa A., Kokotkiewicz A., Bednarz M., Luczkiewicz M., Ekiert H.: Studies on the accumulation of phenolic acids and flavonoids in different in vitro culture systems of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. using a DAD-HPLC method. Phytochemistry Letters, 20, 462-469, 2017.

II. Prace przeglądowe

1. Muszyńska B., Kała K., Rojowski J., Grzywacz A., Opoka W.: Composition and biological properties of Agaricus bisporus fruiting bodies – a review. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 67(3), 173-181, 2017.

2. Ekiert H., Turcza K.: „Żyć w zgodzie z ludźmi i przyrodą” – maksyma życiowa Profesora Stanisława Kohlmünzera (1919-2001). W piętnastą rocznicę śmierci. Farmacja Polska, 73(1), 25-29, 2017.

3. Ekiert H., Turcza K., Kwiecień I., Szopa A.: Od algologii do biotechnologii – 85 lat działalności Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej w Krakowie. Część III, 1999-2016. Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna związana z biotechnologią roślin. Farmacja Polska, 73(5), 285-302, 2017.

4. Bederska-Łojewska D., Świątkiewicz S., Muszyńska B.: The use of basidiomycota mushrooms in poultry nutrition – a review. Animal Feed Science and Technology,
230, 59-69, 2017.

5. Sułkowska-Ziaja K., Muszyńska B.: Upiększające i lecznicze oleje z domowego ogrodu. Panacea, 2, 30-31, 2017.

6. Opoka W., Muszyńska B.: XXIII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: Farmacja w Polsce – nauka i zawód. Panacea, 2, 9, 2017.

7. Sułkowska-Ziaja K., Laszczak A., Muszyńska B.: Związki chemiczne grzybów i ich zastosowanie w kosmetologii. Polish Journal of Cosmetology, 20(2), 101-110, 2017.

III. Książki, rozdziały w książkach

1. Muszyńska B., Łojewski M., Dobosz K., Sułkowska-Ziaja K.: Substancje biologicznie aktywne w biomasie z kultur pędowych in vitro Bacopa monnieri L. (Penel) – uaktualnienie.
W: Doniesienia naukowe z zakresu medycyny i nauk pokrewnych, red. Nowak B., Maciąg K., wyd. Naukowe TYGIEL sp. z o.o., Lublin 2017, s. 92-108.

2. Muszyńska B., Kała K., Sułkowska-Ziaja K.: Edible mushrooms and their in vitro culture as a source of anticancer compounds. W: Biotechnology and Production of Anticancer Compounds, red. Malik S., wyd. Springer, Switzerland 2017, s. 231-251.

3. Muszyńska B., Rojowski J., Jękot B., Szymik A., Opoka W.: Oznaczenie zawartości cynku w wybranych preparatach zawierających Artrosphira sp. (Spirulina). W: Nowe strategie w analizie elektrochemicznej. Wydawnictwo Naukowe AKAPIT 2017, s. 377-386.

4. Muszyńska B., Dobosz K., Kała K.: Kiełki czosnku źródłem substancji leczniczych i dietetycznych. W: Enzymologia w obliczu wyzwań i możliwości XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2017, s. 109-117.

Współpraca
 

Współpraca z ośrodkami krajowymi 2012 - 2017

Ośrodek: Katedra i Zakład Farmakognozji, Gdański Uniwersytet Medyczny
Temat: Optymalizacja warunków prowadzenia roślinnych kultur in vitro i akumulacja bioaktywnych związków w różnego typu bioreaktorach.

Ośrodek: Katedra Biofarmacji, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Bydgoszcz
Temat: Ocena zawartości wybranych grup bioaktywnych metabolitów w materiale roślinnym z kultur in vitro i rosnącego in vivo, metodą LC/MS.

Ośrodek: Zakład Fitochemii Instytutu Farmakologii PAN Kraków
Temat: Izolacja i identyfikacja biologicznie aktywnych metabolitów pozyskiwanych z roślinnych kultur in vitro, owocników grzybów wyższych i kultur mycelialnych.

Ośrodek: Instytut Fizjologii Roślin PAN Kraków
Temat: Badanie aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów z biomasy z kultur in vitro i roślin macierzystych metodą CUPRAC i QUENCHER CUPRAC

Ośrodek: Katedra Chemii Analitycznej, AGH Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Temat: Analiza zawartości biopierwiastków w grzybach z gromady Basidiomycota metodą AAS.

Ośrodek: Instytut Informatyki Stosowanej, Politechnika Krakowska
Temat: Opracowanie statystyczne (metodą klasyczną i metodą liczb rozmytych) wyników biotechnologicznych badań nad kulturami in vitro roślin leczniczych.

Ośrodek: Katedra Roślin Ozdobnych Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Temat: Wpływ warunków świetlnych na akumulację wybranych grup związków w kulturach in vitro wybranych gatunków roślin leczniczych.

Ośrodek: Katedra Biochemii Lekarskiej UJ CM
Temat: Badanie i modulacja aktywności roślinnych związków zawierających siarkę w układach biologicznych.

Ośrodek: Katedra i Zakład Chemii Analitycznej i Nieorganicznej UJ CM
Temat: Walidacja metod oznaczania związków indolowych, kwasów fenolowych i flawonoidów (w ekstraktach z owocników grzybów wyższych, kultur mycelialnych i w ekstraktach z roślinnych kultur in vitro) i lignanów cytryńca chińskiego (w ekstraktach z roślinnych kultur in vitro i w organach roślin).

Ośrodek: Zakład Bromatologii UJ CM
Temat: Aktywność antyoksydacyjna ekstraktów z materiału roślinnego rosnącego in vivo oraz z owocników grzybów wyższych i ich kultur in vitro

Ośrodek: Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej UJ CM
Temat: Aktywność biologiczna ekstraktów z owocników i z kultur mycelialnych grzybów leczniczych

Ośrodek: Zakład Biochemii Toksykologicznej UJ CM
Temat: Badanie aktywności biologicznej ekstraktów z roślin rosnących in vivo i kultur in vitro gatunków z rodzaju Schisandra

Ośrodki zagraniczne 2012 - 2016

Ośrodek: Institut für Pharmazeutische Biologie, Technische Hochschule Braunschweig, Braunschweig, Niemcy
Temat I: Akumulacja kwasów fenolowych, flawonoidów i związków indolowych w kulturach in vitro różnych odmian hodowlanych Hypericum perforatum L.
Temat II: Badania nad biosyntezą i akumulacją lignanów w kulturach in vitro Schisandra chinensis.

Ośrodek: Institut für Pharmazeutische Biologie, Universität Bonn
Temat : Kultury in vitro Ardisia crenata Sims

Aparatura badawcza

Chromatograf HPLC Merck-Hitachi LaChrom (detektor UV L-7400), Chromatograf HPLC Hitachi ELITE LaChrom (detektory: DAD L-2455, FL L-2485),  Liofilizator (Labconco), szafy (loże) z nawiewem jałowego powietrza

Słowa kluczowe
biotechnologia roślin • biotechnologia grzybów wyższych • metabolity wtórne • analiza fitochemiczna • analiza mykochemiczna