Badania

 

Słowa kluczowe

metabolizm, biotransformacja, ADMET, hodowle komórkowe,

cytotoksyczność, genotoksyczność

 

Tematyka badawcza

Badania naukowe prowadzone obecnie w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej obejmują:

 • Badania nad biotransformacją leków i związków o potencjalnym charakterze leków w różnych modelach in vitro i in silico

 • Badania bezpieczeństwa stosowania związków o zdefiniowanej aktywności biologicznej w modelach prokariotycznych i eukariotycznych

 • Poszukiwania wśród związków pochodzenia naturalnego i syntetycznego pochodnych o działaniu przeciwnowotworowym; badania nad mechanizmem działania

   

  Projekty naukowe

  1. „Nowoczesna fotoprotekcja - opracowanie skutecznych i bezpiecznych filtrów UV w grupach pochodnych arylidenohydantoiny i kwasu cynamonowego” - K/PBO/000483 - kierownik: dr hab. Elżbieta Pękala, prof. UJ - 2017-2020

  2. „Nowe amidowe pochodne kwasu cynamonowego jako inhibitory reduktaz karbonylowych, modelujące aktywność doksorubicyny - nowa perspektywa w terapii nowotworów” - K/PBD/000197 - kierownik: dr Paulina Koczurkiewicz - 2017-2020

  3. "Opracowanie receptury maseczki do włosów na bazie placenty roślinnej. Analiza cytotoksyczności, mutagenności i potencjału antyoksydacyjnego" - K/KDU/000382 – kierownik: dr Katarzyna Wójcik-Pszczoła - 2017

  4. „ Modele komórkowe w ocenie wybranych parametrów ADMETox nowych związków o zdefiniowanej aktywności biologicznej” -  K/ZDS/005488 - kierownik: dr hab. Elżbieta Pękala, prof. UJ

Stosowane metody

Metody badawcze stosowane w Zakładzie Biochemii Farmaceutycznej

 • hodowle komórek prokariotycznych i eukariotycznych

 • testy oceniające biotransformację leków i związków biologicznie aktywnych w modelach in vitro (izolowane mikrosomy różnych gatunków zwierząt, izoformy cytochromu CYP450, modele mikrobiologiczne - Cuninghamella)

 • testy oceniające cytotoksyczność naturalnych i syntetycznych związków o zdefiniowanej aktywności biologicznej

 • testy oceniające potencjał mutagenny/antymutagenny leków i związków biologicznie aktywnych (test Ames'a, Vibrio harvei)

 

Współpraca

Współpracujemy z następującymi jednostkami badawczymi:

 • Zakład Biologii Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

 • Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański

 • Zakład Chemii Leków, Wydział Farmaceutyczny, UJCM

 • Katedra Botaniki Farmaceutycznej, Wydział Farmaceutyczny, UJCM

 • Zakład Chemii Bioorganicznej, Wydział Farmaceutyczny, UJCM

 • Katedra Farmakognozji, Wydział Farmaceutyczny UJCM

 • Department of Chemistry, University of Liverpool

 • Pharmaceutical Institute, University of Bonn

 • National Institutes of Health, Rockville, Bethesda