Dydaktyka

 Rok akademicki 2017/2018

 

 

 

II rok Analityki Medycznej

   
 

BIOLOGIA MOLEKULARNA

   
 

wykłady:16 godz.

   
 

seminaria: 6 godzin

   
 

ćwiczenia: 38 godz.

   
 

 

   

 IV rok Analityki Medycznej

 

BIOCHEMIA KLINICZNA

   
 

wykłady: 30 godz.

   
 

seminaria: 30 godz.

   

 

ćwiczenia: 45 godz.

   
       

 

V rok Analityki Medycznej

   

 

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW

   

 

wykłady: 12 godz.

   

 seminaria: 8 godz.

 ćwiczenia: 10 godz.

 

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

seminaria: 10 godz.

ćwiczenia: 80 godz.

 

Miesięczna praktyka wakacyjna po IV roku:

1-tydzień hematologia,

2-tygodnie chemia kliniczna,

1-tydzień analityka ogólna

 

 • OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA
 

BIOLOGIA MOLEKULARNA II rok:

Literatura podstawowa:
-Brown TA. Genomy. PWN, 2015
-Drewa G. Genetyka Medyczna; Edra Urban & Partner; 2011
-Słomski: Analiza DNA. Praktyka. Wyd: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu; 2014
-Węgleński P. Genetyka molekularna. PWN. 2012


Literatura uzupełniająca:
-Allison LA. Podstawy Biologii Molekularnej; wyd UW, 2009
-Bal J. red. Biologia molekularna w medycynie. PWN 2008.

   
 

BIOCHEMIA KLINICZNA IV rok:

Literatura podstawowa:
-Devlin, Thomas M. Textbook of biochemistry with clinical correlations. John Wiley & Sons, 2011.
-Dembińska-Kieć, Aldona, and Jerzy Wacław Naskalski, eds. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban
& Partner, 2017.
-Granner Daryl K. Biochemia Harpera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
-Lieberman, Michael, Allan D. Marks, and Alisa Peet. Marks' basic medical biochemistry. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams &
Wilkins, 2013.
Literatura uzupełniająca:
Wybrane pozycje piśmiennictwa podawane przez prowadzących

   
 

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW V rok:

 

1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia

jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych Dz. U. nr 2006, 61, poz. 435.

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

5. Norma PN-EN ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

6. Norma PN-EN ISO 15189. Laboratoria medyczne. Wymagania dotyczące jakości i kompetencji.PN-EN ISO 15189:2013-05

Wybrane materiały dostępne na stronach internetowych:

-Polskiego Centrum Akredytacji – http://www.pca.gov.pl

-Centralnego Ośrodka do Badań jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej - http://www.cobjwdl.lodz.pl

 

   
 • REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW:
 

 BIOLOGIA MOLEKULARNA II rok:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

 • obecność na ćwiczeniach i aktywny udział w zajęciach;

-uzyskanie zaliczenia z testów cząstkowych na każdych ćwiczeniach, co najmniej z oceną 3,0;

 • posiadanie zeszytu z kompletem sprawozdań, z podpisem osób prowadzących dane ćwiczenie; 
 • zaliczenie zadań praktycznych (przewidziane na ostatnich ćwiczeniach) obejmujące:

- wykonanie obliczeń koniecznych do przygotowania próbki RNA do reakcji odwrotnej transkrypcji

- wykonanie obliczeń koniecznych do przygotowania próbki białka do elektroforezy w żelu poliakrylamidowym

- nałożenie próbki kwasu nukleinowego oraz próbki białka na odpowiedni żel

Seminaria - wymagana jest obecność i aktywny udział w zajęciach.

Każdy Student ma prawo do korzystania z konsultacji udzielanych przez pracowników dydaktycznych Zakładu Analityki Biochemicznej w godzinach ich pracy, po uprzednim osobistym ustaleniu terminu.

Podstawą dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu Biologia Molekularna jest:

-uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

-obecność i aktywny udział na seminariach

Egzamin z Biologii Molekularnej (I termin oraz termin poprawkowy) przeprowadzany jest w formie pisemnej – test wielokrotnego wyboru. 50- 70 pytań; czas trwania testu: 50- 70 min. (skala ocen: 60%-dst; 75%-db;95%-bdb)

Osoby, które uzyskały w sprawdzianie końcowym ocenę niedostateczną mają prawo przystąpić do sprawdzianu poprawkowego.

   
 

 BIOCHEMIA KLINICZNA IV rok:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

 • obecność na ćwiczeniach i aktywny udział w zajęciach;
 • posiadanie zeszytu z kompletem sprawozdań, z podpisem osób prowadzących dane ćwiczenie;
 • zaliczenie zadań praktycznych (przewidziane na ostatnich ćwiczeniach) obejmujące:

- znajomość zastosowania parametrów biochemicznych w diagnostyce i ich interpretacja w odniesieniu do określonej patologii.

- oznaczenie: stężenia glukozy lub cholesterolu całkowitego w surowicy

- interpretacja wyniku

Podstawą zaliczenia seminariów jest:

- obecność na seminariach i aktywny udział w zajęciach;

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat według określonych wytycznych

- pozytywna ocena (co najmniej 3,0) z każdego z dwóch kolokwiów cząstkowych przeprowadzonych w semestrze zimowym oraz letnim (zgodnie z harmonogramem)

W przypadku uzyskania z dwóch kolokwiów cząstkowych średniej ocen 4,5 (oceny uzyskane w I terminie) Student otrzymuje dodatkowe 3 pkt, a średniej 5,0 -5 pkt na egzaminie- nie dotyczy osób, które na egzaminie uzyskają liczbę punktów poniżej minimalnego progu.

Każdy Student ma prawo do korzystania z konsultacji udzielanych przez pracowników dydaktycznych Zakładu Analityki Biochemicznej w godzinach ich pracy, po uprzednim osobistym ustaleniu terminu.

Podstawą dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu Biochemia Kliniczna jest:

- uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

- uzyskanie zaliczenia z seminariów

Egzamin z Biochemii Klinicznej (I i II termin) przeprowadzany jest w formie pisemnej – test wielokrotnego wyboru. 50-70 pytań; czas trwania testu: 50-70 min. (skala ocen: 60%-dst; 75%-db;95%-bdb).

Osoby, które uzyskały w sprawdzianie końcowym ocenę niedostateczną mają prawo przystąpić do sprawdzianu poprawkowego.

   
 

 SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW V rok:

Zaliczenie przedmiotu Systemy jakości i akredytacja laboratoriów (I oraz II termin) przeprowadzane jest w formie pisemnej – test wielokrotnego wyboru 50- 70 pytań; czas trwania testu: 50- 70 min. (skala ocen: 60%-dst; 75%-db;95%-bdb)

Podstawą dopuszczenia do zaliczenia z przedmiotu Systemy jakości i akredytacja laboratoriów jest:

-uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

-aktywny udział w seminariach

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest:

 • obecność na ćwiczeniach i aktywny udział w zajęciach
 • uzyskanie zaliczenia z zadań praktycznych przewidziane na ostatnich ćwiczeniach obejmujące:

- zaprojektowanie określonego dokumentu systemu jakości

- interpretację karty kontrolnej

Każdy Student ma prawo do korzystania z konsultacji udzielanych przez pracowników dydaktycznych Zakładu Analityki Biochemicznej w godzinach ich pracy, po uprzednim osobistym ustaleniu terminu.

Osoby, które uzyskały w sprawdzianie końcowym ocenę niedostateczną mają prawo przystąpić do sprawdzianu poprawkowego.

   
 

 PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU V rok

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie zleconych przez Prowadzącego zajęcia zadań, przedstawienie zeszytu praktyk dokumentującego przebieg pracy w każdym dniu praktyki, a poświadczonego przez Kierownika/Opiekuna praktyk w danym laboratorium, a następnie zweryfikowanego przez Koordynatora praktyk, aktywne uczestnictwo w seminariach.

   
       
 •  PRACE MAGISTERSKIE:

 

Okreslenie wpływu fluwastatyny na poziom mRNA dla transaminazy rozgałęzionych aminikwasów w tkance wątrobowej szczurów (2016/2017)

   
 

Ocena wpływu fluwastatyny na aktywność kompleksu dehydrogenazy α-ketokwasów w tkance wątrobowej szczurów (2015/2016)

   
 

Opracowanie mikrometody preparatywnego ultrawirowania lipoprotein do oceny wyniku lipidów u chorych kardiologicznych (2014/2015)

Analiza remnantów lipoprotein u chorych kardiologicznych (2014/2015)

Ocena wpływu fenofibratu na aktywność kompleksu dehydrogenezy rozgałęzionych alfa-ketokwasów w nerkach szczurów (2014/2015)

Zastosowanie kliniczne mikrometody oznaczania zaawansowanych produktów utleniania białek (2013/2014)

Ocena wpływu bezafibratu na aktywność dehydrogenazy alfa-ketoglutaranowej w wątrobie szczura (2013/2014)

Ocena wpływu diety niskobiałkowej na poziom mRNA dla wybranych składowych  kompleksu dehydrogenazy rozgałęzionych alfa-ketokwasów w tkance tłuszczowej  szczurów (2012/2013)

   
 

Badanie wydajności naturalnych i syntetycznych antyoksydantów w mikrometodzie testowania podatności lipoprotein na oksydację (2012/2013)