Dydaktyka

 Rok akademicki 2017/2018

 

 

 

II rok Analityki Medycznej

   
 

BIOLOGIA MOLEKULARNA

   
 

wykłady:16 godz.

   
 

seminaria: 6 godzin

   
 

ćwiczenia: 38 godz.

   
 

 

   

 IV rok Analityki Medycznej

 

BIOCHEMIA KLINICZNA

   
 

wykłady: 30 godz.

   
 

seminaria: 30 godz.

   

 

ćwiczenia: 45 godz.

   
       

 

V rok Analityki Medycznej

   

 

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW

   

 

wykłady: 12 godz.

   

 seminaria: 8 godz.

 ćwiczenia: 10 godz.

 

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU

seminaria: 10 godz.

ćwiczenia: 80 godz.

 

Miesięczna praktyka wakacyjna po IV roku:

1-tydzień hematologia,

2-tygodnie chemia kliniczna,

1-tydzień analityka ogólna

 

  • OBOWIĄZUJĄCA LITERATURA
 

BIOLOGIA MOLEKULARNA II rok:

Literatura podstawowa:

Brown TA. Genomy. PWN, 2009

Allison LA. Wprowadzenie do biologii molekularnej. 2009

Turner P.C, .McLennan. A.D. Bałeś, M.R.H. White, Biologia molekularna. Krótkie wykłady. 2001

Słomski: Analiza DNA. Praktyka. 2014

Literatura uzupełniająca:

B .Alberts, D. Bray, J.Lewis, M. Raff, K.Roberts, J.D. Watson. Molecular biology of the cell.

Bal J. red. Biologia molekularna w medycynie. PWN 2008.

Aktualne pozycje literatury podawane na bieżąco

   
 

BIOCHEMIA KLINICZNA IV rok:

Literatura podstawowa:

Granner Daryl K. Biochemia Harpera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

Dembińska-Kieć, Aldona, and Jerzy Wacław Naskalski, eds. Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Elsevier Urban & Partner, 2010.

Devlin, Thomas M. Textbook of biochemistry with clinical correlations. John Wiley & Sons, 2011.

Lieberman, Michael, Allan D. Marks, and Alisa Peet. Marks' basic medical biochemistry. Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2013.

Literatura uzupełniająca:

Tymoczko John L., Stryer Lubert, Berg Jeremy M. Biochemia-krótki kurs. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013

   
 

SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW V rok:

 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych Dz. U. nr 2006, 61, poz. 435.

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych.

4.Norma PN-EN ISO/IEC 17025. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

5.Norma PN-EN ISO 15189. Laboratoria medyczne. Szczegółowe wymagania dotyczące jakości i kompetencji.

Wybrane materiały dostępne na stronach internetowych:

Polskiego Centrum Akredytacji – http://www.pca.gov.pl

Centralnego Ośrodka do Badań jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej - http://www.cobjwdl.lodz.pl

Aktualna literatura przedmiotu podawana na bieżąco

 

   
  • REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTÓW:
 

 BIOLOGIA MOLEKULARNA II rok:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego (test pojedynczego wyboru: 60 pytań, czas trwania testu: 60 min, termin egzaminu: w sesji egzaminacyjnej, uzgodniony ze studentami; egzamin poprawkowy-ustny lub pisemny u koordynatora przedmiotu.

 

Podstawą dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu Biologia Molekularna jest:

-obecność na wszystkich zajęciach obowiązkowych, a w przypadku nieobecności usprawiedliwionej pozytywne zaliczenie materiału u prowadzącego oraz zaliczenie ćwiczeń obejmujące:

-zaliczenie testów cząstkowych co najmniej z oceną 3,0

-zaliczenie części praktycznej co najmniej z oceną 3,0

Szczegółowe warunki zaliczenia ćwiczeń są opisane w regulaminie przedmiotu.

   
 

 BIOCHEMIA KLINICZNA IV rok:

Podstawą dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu Biochemia Kliniczna jest zaliczenie ćwiczeń oraz seminariów (opis poniżej)

termin egzaminu: w sesji egzaminacyjnej

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie zaliczenia (z oceną co najmniej 3,0-test wyboru) z testów cząstkowych przeprowadzanych na każdych ćwiczeniach (test wyboru) oraz aktywny udział w zajęciach, a także zaliczenie zadania praktycznego przewidziane na ostatnich ćwiczeniach.

Podstawą zaliczenia seminariów jest uzyskanie zaliczenia z 2 kolokwiów cząstkowych (z oceną co najmniej 3,0-test wyboru) oraz aktywny udział w zajęciach.

   
 

 SYSTEMY JAKOŚCI I AKREDYTACJA LABORATORIÓW V rok:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywność na ćwiczeniach i seminariach oraz uzyskanie pozytywnej oceny z testu końcowego (test wyboru).

   
 

 PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU V rok

Warunkiem zaliczenia jest wykonanie zleconych przez Prowadzącego zajęcia zadań, przedstawienie zeszytu praktyk dokumentującego przebieg pracy w każdym dniu praktyki, a poświadczonego przez Kierownika/Opiekuna praktyk w danym laboratorium, a następnie zweryfikowanego przez Koordynatora praktyk, aktywne uczestnictwo w seminariach.

   
       
  •  PRACE MAGISTERSKIE:

 

Ocena wpływu fluwastatyny na aktywność kompleksu dehydrogenazy α-ketokwasów w tkance wątrobowej szczurów (2015/2016)

   
 

Opracowanie mikrometody preparatywnego ultrawirowania lipoprotein do oceny wyniku lipidów u chorych kardiologicznych (2014/2015)

Analiza remnantów lipoprotein u chorych kardiologicznych (2014/2015)

Ocena wpływu fenofibratu na aktywność kompleksu dehydrogenezy rozgałęzionych alfa-ketokwasów w nerkach szczurów (2014/2015)

Zastosowanie kliniczne mikrometody oznaczania zaawansowanych produktów utleniania białek (2013/2014)

Ocena wpływu bezafibratu na aktywność dehydrogenazy -ketoglutaranowej w wątrobie szczura (2013/2014)

Ocena wpływu diety niskobiałkowej na poziom mRNA dla wybranych składowych  kompleksu dehydrogenazy rozgałęzionych alfa-ketokwasów w tkance tłuszczowej  szczurów (2012/2013)

   
 

Badanie wydajności naturalnych i syntetycznych antyoksydantów w mikrometodzie testowania podatności lipoprotein na oksydację (2012/2013)