Dydaktyka

Kryteria które będą brane pod uwagę przy zakwalifikowaniu studentów do pisania prac magisterskich w Zakładzie Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej.

FARMACJA:

1. Ocena z egzaminu z Farmakokinetyki.

2. Ocena z egzaminu z Farmacji Fizycznej.

ANALITYKA MEDYCZNA:

1. Ocena z egzaminu z Chemii Fizycznej.

(Prace dotyczyć będą badań na zwierzętach oraz metabolizmu in vitro i ex vivo)

KOSMETOLOGIA:

1. Co najmniej 4.0 z zaliczenia z przedmiotu - Fizykochemiczne metody badań kosmetyków.

FARMAKOKINETYKA - kierunek FARMACJA

Warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Do zaliczenia ćwiczeń wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach, uzyskanie pozytywnej oceny z dwóch kolokwiów oraz samodzielne wykonanie analizy farmakokinetycznej w programie Phoenix WinNonlin.

Literatura podstawowa:

1. Derendorf H. Gramatte T. Schafer H. G. Staab A. (red. wyd. pol. Wyska E.): Farmakokinetyka. Podstawy i znaczenie praktyczne. MedPharm Polska, Wrocław 2013

2. Evans E. Schentag J. J. Jusko W. J. (eds).: Applied Pharmacokinetics: Principles of Therapeutic Drug Monitoring. 3rd ed., Applied Therapeutics, Inc., Vancouver 1992

3. Gibaldi M. Perrier D.: Pharmacokinetics. (2nd ed, revised and expanded), Marcel Dekker, New York, 1982

Literatura uzupełniająca:

1. Hermann T. W.: Farmakokinetyka. Teoria i praktyka. PZWL, Warszawa 2002

2. Adamska-Dyniewska H. (red): Terapia monitorowania. Wydawnictwo TTM, Łódź 1994

FARMACJA FIZYCZNA - kierunek FARMACJA

Warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest:

• obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach,

• pozytywna ocena z prezentacji ustnej (seminarium),

• pozytywna ocena z trzech kolokwiów pisemnych,

• zaliczenie 12 ćwiczeń uzyskane na podstawie:  

− samodzielnego wykonania części praktycznej,  

− otrzymania poprawnych wyników pomiarów,

− otrzymania pozytywnej oceny ze znajomości zagadnień teoretycznych dotyczących danego ćwiczenia,

− prawidłowego opracowania wyników w formie sprawozdania pisemnego.     

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie  seminariów i ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura podstawowa:

1. Hermann T.W. (red): Chemia fizyczna - podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej. PZWL, Warszawa 2007

2. Atkins A.W.: Chemia fizyczna. PWN, Warszawa 2001

3. Danek A. (red): Podręcznik do ćwiczeń z chemii fizycznej dla studentów farmacji PZWL, Warszawa 1987

 Literatura uzupełniająca:

1. Atkins A. W.: Zbiór zadań z rozwiązaniami. PWN, Warszawa 2001.

2. Sinko PJ (ed.): Martin's physical pharmacy and pharmaceutical sciences. 6th edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, PA 2011

CHEMIA FIZYCZNA - kierunek ANALITYKA MEDYCZNA

Warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest:

obecność  na wszystkich zajęciach ( w przypadku nieobecności zwolnienie należy okazać do 1 tygodnia, po przekroczeniu tego terminu materiał z danego tematu należy zaliczyć w formie kolokwium pisemnego na ostatnich zajęciach seminaryjnych)
zaliczenie 3 kolokwiów pisemnych z zakresu ćwiczeń seminaryjnych oraz zadań rachunkowych z termodynamiki  na ocenę pozytywną
• zaliczenie (teoretyczne i praktyczne) wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń seminaryjnych warunkuje przystąpienie do ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego z Chemii Fizycznej jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń seminaryjnych i laboratoryjnych.

FIZYKOCHEMICZNE METODY BADAŃ KOSMETYKÓW - kierunek KOSMETOLOGIA

Warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest:

•  obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach, w przypadku nieobecności zwolnienie należy okazać do 1 tygodnia, po przekroczeniu tego terminu materiał z danego tematu należy zaliczyć w formie  kolokwium pisemnego
•  zaliczenie praktyczne wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia z przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura:

1. Danek A.: "Chemia fizyczna"
2. Hermann W. T.: "Farmacja fizyczna" - podręcznik dla studentów farmacji i analityki medycznej
3. Atkins W. P.: "Podstawy chemii fizycznej"

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH na kierunku FARMACJA

"Opracowanie i walidacja metod oznaczania leków przeciwpadaczkowych nowej generacji w osoczu myszy."

 

"Ocena wpływu eksperymentalnej sepsy na farmakokinetykę enancjomerów ibuprofenu u myszy."

 

"Farmakokinetyka metabolitu tianeptyny - związku MC5 u myszy."

 

"Badanie uwalniania wybranych leków z biomateriałów ceramicznych w warunkach in vitro i in vivo".

"Porównanie farmakokinetyki tianeptyny u myszy i szczurów".

"Badanie interakcji leków przeciwpadaczkowych z wybranymi związkami pochodzenia naturalnego".

"Ocena farmakokinetyki nowych 7-arylopiperazynyloakilowych pochodnych puryno - 2,6 dionu po podaniu dożołądkowym u szczura".

"Postępy farmakoterapii dyslipidemii".

"Ocena wpływu eksperymentalnej sepsy i niewydolności wielonarządowej na farmakokinetykę lizofiliny".

"Farmakokinetyka enancjomerów werapamilu u myszy z eksperymentalnym zapaleniem otrzewnej".

"Opracowanie i walidacja metody oznaczania nowego związku o aktywności przeciwdrgawkowej

z zastosowaniem techniki LC/MS/MS".

"Postępy farmakoterapii cukrzycy typu 2 ".

"Ocena farmakokinetyki nowych pochodnych metyloksantyny u szczura".

"Badania nad rolą transporterów OATP w klirensie wątrobowym wybranych leków".

"Badanie uwalniania leku z implantów bioceramicznych w warunkach in vivo".

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH na kierunku KOSMETOLOGIA

"Badanie zawartości biotyny w wybranych preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC."

"Oznaczanie zawartości i badanie trwałości witaminy E w wybranych kosmetykach."

"Zastosowanie miodu w kosmetologii w aspekcie jego właściwości fizykochemicznych, pielęgnacyjnych i leczniczych". "

"Badania trwałości witaminy C w preparatach kosmetycznych".

"Zjawiska fizykochemiczne wykorzystywane w zabiegach kosmetycznych".

"Badanie zawartości kofeiny w wybranych produktach kosmetycznych".

"Właściwości fizykochemiczne witamin, działanie i zastosowanie w kosmetologii".

"Substancje aktywne w występujące w peelingach chemicznych".

"Kinetyka przenikania składników aktywnych kosmetyków przez skórę".

"Właściwości i zastosowanie złota kolloidalnego".

"Bioaktywne peptydy i ich zastosowanie w kosmetyce".