Badania naukowe

Wydział posiada kategorię A w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale związana są z szeroko pojętą tematyką badań nad lekiem.

 

Obecnie realizowanych jest na Wydziale Farmaceutycznym:

136 projektów krajowych, w tym:

 • 26 grantów NCN
 • 70 projektów badań statutowych
 • 40 grantów dla młodych naukowców

 

7 projektów międzynarodowych finansowanych przez NCBiR i z funduszy 7PR UE

 

Tematyka badań naukowych obejmuje:

 • Badania o charakterze chemiczno-farmakologicznym

______

Poszukiwanie i synteza nowych oryginalnych związków z różnych grup chemicznych o przewidywanym działaniu biologicznym z zastosowaniem nowoczesnych metod w projektowaniu leków

 • Badania farmakologiczne

 

Badanie mechanizmów działania leków i oryginalnych nowych związków poprzez badania receptorowe in vitro oraz badania in vivo

 • Badania farmakokinetyczne

 

Farmakokinetyka eksperymentalna i kliniczna leków, badanie metabolizmu oraz mechanizmu transportu błonowego leków, modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne

 • Biotechnologia famaceutyczna

 

Biotechnologia roślin i grzybów: Kultury in vitro roślin leczniczych i kultury mycelialne grzybów wyższych, badania nad akumulacją ważnych terapeutycznie metabolitów w tych kulturach, procesy biotransformacji z udziałem roślinnych komórek w kulturach in vitro.

Badanie ekspresji genów pożądanych białek z użyciem linii komórkowych, prowadzenie procesów biotransformacji z zastosowaniem (nie)modyfikowanych genetycznie (nie)immobilizowanych mikroorganizmów, (nie)rekombinowanych enzymów, konstrukcja i zastosowanie przeciwciał monoklonalnych i abzymów, badania nad testami alternatywnymi pozwalającymi szacować (geno)toksyczność i metabolizm związków biologicznie aktywnych

 • Badania nad lekiem naturalnym

 

Analiza fitochemiczna jakościowa i ilościowa surowców roślinnych, badanie aktywności biologicznej wyizolowanych z roślin i grzybów związków farmakologicznie czynnych

 • Badania z technologii postaci leku

 

Doustne postaci leku: mikrosfery, peletki, granulaty flotacyjne; technologia leków do oczu. Badanie układów stałych rozproszeń, makrocząsteczkowych, mikroemulsyjnych i samoemulgujących

 • Badania mikrobiologiczne

 

Badanie mechanizmów oporności na antybiotyki patogenów bakteryjnych i grzybiczych; ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowo syntetyzowanych substancji

 • Badania histochemiczne

 

Ocena wpływu egzogennych i endogennych czynników na wybrane parametry homeostazy

 • Analiza leków

 

Nowe metody ilościowe do oznaczeń preparatów farmaceutycznych; oznaczanie zanieczyszczeń w lekach, badanie trwałości preparatów farmaceutycznych

 • Badania toksykologiczne

 

Ocena zanieczyszczeń środowiska w badaniach in vivo i in vitro; toksyczności rozpuszczalników organicznych; normowanie dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla substancji chemicznych

 • Badania bromatologiczne

 

Ocena aktywności antyoksydacyjnej produktów spożywczych oraz tkanek zwierząt i ludzi; mikropierwiastki w żywności i w organizmie człowieka.

 • Badania wykorzystujące różne techniki komputerowe

 

Sztuczne sieci neuronowe do optymalizacji technologii sporządzania postaci leku. Komputerowo wspomagane projektowanie leków

 • Historia farmacji

 

Historia farmacji i aptekarstwa polskiego.

 

Wybrane publikacje pracowników Wydziału

1. Bela. Z. Who invented „Avicenna's" gilded pills? Early Science and Medicine. Vol XI. no 1. 2006, s. 1-10

2. Gorinsterin S., Leontowicz M., Leontowicz H., Jastrzębski Z., Drzewiecki J., Namiesnik J., Zachwieja Z., Barton H., Tashma Z., Katrich E., Trakhtenberg S. Dose-dependent influence of commercial garlic (Allium sativum) on rats cholesterol-containing diet. J. Agric. Food Chem., 2006, 54, 4022-4027

3. Kolarzyk E, Stepniewski M, Mendyk A, Kitlinski M, Pietrzycka A. The usefulness of artificial neural networks in the evaluation of pulmonary efficiency and antioxidant capacity of welders. Int J Hyg Environ Health 209 (4): 385-392 JUL 2006

4. Kołaczkowski, M., Nowak, M., Pawłowski, M., Bojarski, A. Receptor-based Pharmacophores for Serotonin 5-HT7R Antagonists - Implications to Selectivity. Journal of Medicinal Chemistry 2006, 49, 6732-6741

5. Końska G., Guerry F., Caldefie-Chezet M., De Latour J., Guillot J. Study of the exression on Tn antigen in different types of human breast cancer cells using VVA-B4 lectin. Oncology Reports 2006, 15 (2), 305-310

6. Krzek J., Starek M., Jelonkiewicz D. RP-TLC determination of S(+) and R(-) ibuprofen in drugs with the application of chiral mobile phase and UV densitometric detection. Chromatographia, 2005, 62, 11/12, 653 - 657

7. Kubacka M., Filipek B., Marona H., Cegła M., Dybała M. The influence of some 1,4-substituted piperazine derivatives on cardiovascular system in selected tests in rats. Mediterranean Journal of Pharmacy & Technology 2006, 2(2), 118-122

8. Kulig. K., Malawska B. Estimation of phospholipophilicity of 1-[3-(arylpiperazin-1-yl)-propyl]-pyrrolidin-2-one derivatives on immobilized artificial membrane stationary phase and its correlation with biological data. Biomedical Chromatography 2006, 20, 1129-1135.

9. Łażewska D., X.Ligneau, J.-C.Schwartz, W.Schunack, H.Stark, K.Kieć-Kononowicz. Ether derivatives of 3-piperidinopropan-1-ol as non-imidazole histamine H3 receptor antagonists. Bioorganic Medicinal Chemistry 2006, 14, 3522-3529

10. Mendyk A., Jachowicz R., Neural network as a decision support system in the development of pharmaceutical formulation - focus on solid dispersions. Expert Systems With Applications 28, 2, 2005 pp. 285-294.

11. Nowak G., Partyka A., Pałucha A., Szewczyk B., Wierońska JM, Dybała M., Metz M., Librowski T., Froestl W., Papp M., Pilc A. Antidepressant-like activity of CGP 36742 and CGP 51176, selective GABAB receptor antagonists, in rodents. British Journal of Pharmacology 2006, 149, 581-590

12. Obniska, J.; Kołaczkowski, M.; Bojarski, A. J.; Duszyńska, B. Synthesis, anticonvulsant activity and 5-HT1A, 5-HT2A receptor affinity of new N-[(4-
arylpiperazin-1-yl)-alkyl] derivatives of 2-azaspiro[4.4]nonane and [4.5]decane-1,3- dione. European Journal of Medicinal Chemistry 2006, 41 874-881

13. Pękala E., Stadnicka K., Broda A., Zygmunt M., Filipek B., Kieć-Kononowicz K. Synthesis, structure-activity relationship of some new antiarrhythmic 5-arylidene imidazolidine-2,4-dione derivatives. European Journal on Medicinal Chemistry, 2005, 40(3), 259-269

14. Skrzypczak-Pietraszek E., Szewczyk A., Piekoszewska A., Ekiert H. Biotransformation of hydroquinone to arbutin in plant in vitro cultures - preliminary results. Acta Physiologie Plantarum. 2005, 27, 79- 87.

15. Sobolewska D., Janeczko Z., Kisiel W., Podolak I., Galanty A., Trojanowska D. Steroidal glycosides from the underground parts of Allium ursinum L. and their cytostatic and antimicrobial activity. Acta Pol. Pharm. Drug Res., 2006, 63, 219-223

16. Starek A., Nowak P.: The alkoxyacetic acids as calcium and magnesium chelating agents in vitro. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research 2006, 63(2), 89-94.

17. Wyska E., Pękala E., Szymura-Oleksiak J.: Interconversion and tissue distribution of pentoxifylline and lisofylline in mice. Chirality 2006, 18: 644-651

18. Zajdel P., Subra G., Bojarski A. J., Duszyńska B., Pawłowski M., Martinez J. Parallel solid-phase synthesis and characterization of New sulfonamide and carboxamide proline derivatives as potential CNS agents. Bioorganic & Medicinal Chemistry 2005, 13, 3029-3035

19. Zwolińska-Wcisło M., Brzozowski T., Mach T., Budak A., Trojanowska D., Konturek P.C., Pajdo R., Drozdowicz D., Kwiecień S. Are probiotics efffective in the treatment of fungal colonization of the gastrointestinal tract Experimental and clinical studies. Journal of Physiology and Pharmacology, 2006, 57, (Suppl. 9), 35-49

20. Żuchowski G., Zborowski K. The influence of solvent molecules on NMR spectrum of barbituric acid in the DMSO solution. Central European Journal of Chemistry. 2006, 4, 523-532.