Granty

W Katedrze Farmakodynamiki prowadzone są projekty badawcze oraz granty:
 1. „Opracowanie polskiego, innowacyjnego leku psychotropowego" - / Firma Farmaceutyczna „ADAMED" Sp. z o.o. Pieńków 149, 05 -152 Czosnów k/Warszawy /Umowa dot. realizacji zadań badawczych w ramach Konsorcjum Naukowo - Przemysłowego zawarta 21 lutego 2008 roku (2008-2011) pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim - Collegium Medicum, a Adamedem Sp. z o. o. Projekt współfinansowany przez NCBiR/ Umowa o realizację zadań badawczych w ramach współpracy naukowo-przemysłowej dotyczy przebadania farmakologicznego nowych substancji biologicznie czynnych.
 2. PROJEKT „Opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej" nr POIG.01.01.02-12-012/09-00 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia ZADANIE 4: Badania farmakologiczne, 1.04. 2010 - 31.03.2013 - kierownik Prof.dr hab. H. Marona
 3. PROJEKT "Poszukiwanie nowych ligandów wielofunkcyjnych wpływających na procesy neurodegeneracyjne" - K/PBO/000203 -kierownik Prof. dr hab. Barbara Malawska, 2013-2015 
 4. Grant Zespołowy WNP-POIG.01.03.01-12-174/09 „ Kompleksy wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy" 1.10.2009 - 31. 12. 2012 
 5. Grant Zespołowy "Receptory H3/H4 histaminowe jako atrakcyjny cel poszukiwań substancji biologicznie aktywnych" nr K/PBN/000007 
 6. Grant z NCN „Częściowi agoniści receptorów alfa1A/D-adrenergicznych jako potencjalne związki poprawiające parametry urodynamiczne w łagodnym przeroście gruczołu krokowego" nr K/PBO/000108 - kierownik dr hab. Jacek Sapa
 7. Grant z NCN „Struktura a aktywność adrenolityczna racematów i chiralnych analogów 1-(1H-indol-4-iloksy)-3-(2-metoksyfenoksy)etyloamino)propan-2-olu" Nr K/PBD/000015- kierownik Dr Marek Bednarski
 8. Grant z NCN „Częściowi agoniści receptorów alfa-2-adrenergicznych jako nowa perspektywa skutecznego i bezpiecznego zmniejszania masy ciała i otyłości" nr K/PBO/000110 - kierownik Dr Magdalena Dudek
 9. Grant z NCN „Badanie aktywności farmakologicznej nowych, nieselektywnych inhibitorów transportu zwrotnego kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) w wybranych modelach behawioralnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako metody analizy i klasyfikacji zachowań oraz predykcji efektywnych i toksycznych przedziałów dawkowania" nr K/PBO/000150 - kierownik dr hab. Kinga Sałat

Granty dla młodych naukowców

 1. Badanie właściwości antyksydacyjnych tricyklicznych pochodnych pirymidyno puryno dionów - kierownik Dr Marek Bednarski
 2. Biologiczna aktywność kwasu α-liponowego oraz tiolowych produktów jego biodegradacji w układzie sercowo-naczyniowym - kierownik Dr Magdalena Dudek
 3. Ocena aktywności przeciwbólowej nowych aminometylowych oraz arylopiperazynoalkilowych pochodnych 5,5-dipostawionej hydantoiny oraz pochodnych [3,4-d]pirydazyny w zwierzęcych modelach bólu neuropatycznego - kierownik Dr Szczepan Mogilski
 4. Właściwości przeciwarytmiczne i hipotensyjne nowych pochodnych ksantonu o aktywności adrenolitycznej - kierownik Dr Anna Rapacz
 5. Ocena właściwości farmakologicznych wybranych pochodnych piperazyny ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności krążeniowej, ośrodkowej oraz wpływu na łagodny rozrost prostaty - Dr Monika Kubacka
 6. Ocena aktywności adrenolitycznej, hipotensyjnej i przeciwarytmicznej nowych arylopiperazynowych pochodnych hydantoiny - kierownik Dr Leszek Nowiński
 7. Ocena aktywności ośrodkowej nowych piperazynowych pochodnych ksantonu - kierownik Dr Karolina Pytka
 8. Optymalizacja i walidacja metod badania kanałów jonowych z wykorzystaniem biosensorów białkowych oraz napięciowo wrażliwych wskaźników fluorescencyjnych - kierownik mgr Grzegorz Kazek

Zadania badawcze w ramach działalności statutowej

 1. Aktywność przeciwbólowa i przeciwzapalna pochodnych piroksykamu zawierających podstawnik fenylopiperazynowy oraz nowych pochodnych pirydazynonu - prof. dr hab. Barbara Filipek
 2. Wpływ nowych alfa1-adrenoltyków, o korzystnym działaniu śródbłonkowym, na efekt hipotensyjny w eksperymentalnych zwierzęcych modelach nadciśnienia - prof. UJ dr hab. Jacek Sapa
 3. Opracowanie metody analizy aktywności przeciwbólowej wybranych 3-podstawionych pochodnych - butyrolaktonu w modelach bólu neuropatycznego z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji - dr hab. Kinga Sałat
 4. Badanie farmakologicznych właściwości krążeniowych nowych pochodnych hydantoiny i teofiliny - dr M. Bednarski
 5. Ocena aktywności przeciwdepresyjnej trójcyklicznych pochodnych pirymidyno-i pirazynopurynodionów - dr A. Dziubina
 6. Antagoniści receptora H4 o potencjalnym działaniu przeciwzapalnym - dr M. Zygmunt