I Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie

Informacje i dokumenty

Decyzją Krajowej Komisji Etycznej od 1 lutego 2016 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie działa I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

Adres:
I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Tel. +48 12 620 56 54

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Wesołowska

Sekretarz:

mgr Arleta Marchewka, e-mail: arleta.marchewka@uj.edu.pl

Od dnia 1 lipca 2017 roku, obowiązki Sekretarza I LKE w zastępstwie przejmuje Pani mgr Natalia Wilczyńska, e-mail: natalia.wilczynska@uj.edu.pl

I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą przy UJ podlegają jednostki znajdujące się na terenie:

Województwa małopolskiego:

- Instytut Zootechniki w Balicach

- Instytut Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

- Instytut Badawczo-Rozwojowy "Biogen" Sp. z o.o. w Kostkowie

Dzielnicy I Stare Miasto

- Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17

- Katedra Patofizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Czysta 18

- Katedra Immunologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Czysta 18

- Katedra Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Czysta 18

- Katedra Biochemii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum , ul. Kopernika 7

- Katedra Biologii Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Kopernika 7

- Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. Mickiewicza 33

- Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. Mickiewicza 21

- Instytut Biologii, Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podbrzezie 3

Dzielnicy II Grzegórzki

- Katedra Fizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 16

- Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 16

Dzielnicy III Prądnik Czerwony

- Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46

Dzielnicy VI Bronowice

- Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Balicka 122

- Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. prof. Spiczakowa 6

Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Dzielnicy XIV Czyżyny

Dzielnicy XVI Bieńczyce

Dzielnicy XVIII Nowa Huta

 

Dokumenty wymagane o ubieganie się o zgodę na przeprowadzenie doświadczeń za zwierzętach znajdują się na stronie Krajowej Komisji Etycznej.

 

 

Od dnia 27 maja 2015 r. obowiązuje "Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych" z dnia 15 stycznia 2015 r. (tekst ustawy) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (tekst rozporządzenia), w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (tekst rozporządzenia), wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli (tekst rozporządzenia).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z 22 września 2010 w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (tekst dyrektywy).

Wnioski należy składać w formie papierowej w 3 egzemplarzach.

Do każdego egzemplarza należy dołączyć: 

- nietechniczne streszczenie wniosku W-1 - INSTRUKCJA

- kopie wyznaczeń osoby planującej, wykonującej i uśmierającej (wzory wyznaczeń na stronie Krajowej Komisji Etycznej),

- wersja elektroniczna wniosku i nietechnicznego streszczenia wniosku (na adres sekretarza komisji: arleta.marchewka@uj.edu.pl).

Przy wypełnianiu wniosków proszę zwrócić uwagę na prawidłowe określanie kategorii dotkliwości procedur (zał. VIII. Dyrektywy).

Doświadczenia, na których przeprowadzenie została wyrażona zgoda przed dniem wejścia w życie Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r. (art. 78.1. Ustawy).

Zgodnie z art. 78 i 79 Ustawy wszystkie wnioski, które wpłynęły do LKE przed 26 maja 2015 roku rozpatruje się, jak również modyfikuje wg starych przepisów, maksymalnie do 1 stycznia 2018 r.

Formularze wniosków uzupełniajace do Uchwał wydanych zgodnie z Ustawą o doświadczeniach na zwierzętach z 21 stycznia 2005 r. (składa się w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna na płycie CD lub przesłana na adres sekretarza komisji: arleta.marchewka@uj.edu.pl).

Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie nowych lub zmodyfikowanie zaakceptowanych procedur doświadczalnych na zwierzętach WZ-NZP (wzór)

Wniosek o wydanie zgody na wykorzystanie dodatkowej liczby zwierząt w doświadczeniach WZ-DLZ (wzór)

Wniosek o wydanie zgody na dodatkowe osoby przeprowadzające doświadczenia lub uczestniczące w doświadczeniu (wzór)

 

OCENA RETROSPEKTYWNA

Lista dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny retrospektywnej:

1. Wypełniony raport użytkownika - pobierz.

2. Kopia uchwały o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia.

3. Kopia wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia.