Informacje ogólne

STUDIA DOKTORANCKIE

KIEROWNIK: dr hab. Kinga Sałat, Prof. UJ

Dyżur: wtorek godz: 9.00-11.00

Zakład Farmakodynamiki

e-mail:kinga.salat@uj.edu.pl

 

SEKRETARIAT:

Mgr Dorota Steg

tel.  12 620 54 16

dorota.sedelini@uj.edu.pl

 

OPIS PROGRAMU STUDIÓW

Studia doktoranckie na Wydziale Farmacji są studiami stacjonarnymi, trwającymi 4 lata.

Program pierwszych trzech lat obejmuje przed­mioty podstawowe (metody nauczania i oceny wyników, metodologię badań naukowych, techniki informatyczne w naukach medycznych i naukach o zdrowiu, informację naukową i bibliografię). Do zajęć przewidzianych programem należą również przed­mioty takie, jak bioetyka w badaniach naukowych, historia farmacji lub filozofii oraz język angielski (ukończenie kursów wszystkich wymienionych powyżej przed­miotów oceniane jest egzaminami). Na drugim roku doktoranci prezentują postępy nauk w dyscyplinie wykonywanej pracy doktorskiej, a na trzecim dotychczasowe wyniki pracy doktorskiej. Wydział w ramach programu studiów przewiduje liczne zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne i zawodowe - między innymi: Metody aktywizacji studentów-metodyka pozyskiwania środków na badania naukowe, Umiejętność pisania artykułów naukowych, Metodologia nauczania-wnioskowanie statystyczne w naukach farmaceutycznych, Dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, suplementów diety, wyrobów medycznych i kosmetyków, Interakcje leku z pożywieniem, Kierunki i osiągnięcia współczesnych nauk farmaceutycznych. W czasie studiów słuchacze prowadzą zajęcia dydaktyczne lub uczestniczą w prowadzeniu zajęć dydaktycznych studentów II stopnia nauczania. Po I roku studiów musi zostać ustalony temat pracy doktorskiej. Na II lub III roku powinien zostać otwarty przewód doktorski. W ciągu IV roku powinna być złożona rozprawa doktorska i zaproponowany termin obrony.

Tematyka prac doktorskich między innymi obejmuje zagadnienia z dziedziny analizy leków, badania ich trwałości i przemian, oceny dostępności produktów far­ma­ceutycznych, ich biodostępności z uwzględnieniem badań farmakokinetycznych ,toksyczności i działań niepożądanych, projektowania i otrzymywania substancji o spodziewanej aktywności biologicznej, biotechnologii stosowanej do otrzymywania i przeprowadzania przemian produktów (nie) biologicznych, badania nad produktami pochodzenia roślinnego , biologii molekularnej, farmakologii – badania aktywności otrzymanych substancji, farmacji społecznej (farmakoekonomiki, opieki far­ma­ceutycznej) i historii farmacji.

PROFIL ABSOLWENTA

Absolwent Studiów Doktoranckich zdobywa wiedzę na temat metod (badania in vivo i in vitro, modele farmakologiczne, narządy izolowane, badania receptorowe, alternatywne metody badawcze, metodologia badań ADME) i technik (elektroforeza kapilarna, LC-MS, HPLC, spektroskopia rezonansu jądrowego oraz obrazowanie metodami rezonansu magnetycznego, cytometria przepływowa) badawczych stosowanych w rozwiązywaniu różnych problemów spotykanych w farmacji – metod stosowanych w badaniach eksperymentalnych oraz obliczeniowych związanych z lekiem, od etapu projektowania struktur biologicznie aktywnych z uwzględnieniem mechanizmu oczekiwanego działania po badania nad lekiem, jego analityką, postacią oraz losami w organizmie. Studenci zdobywają umiejętność korzystania z literatury światowej, formułowania tematu badań, ich projektowania i realizacji, opracowania wyników, prezentacji w czasie zjazdów naukowych i w formie patentów lub publikacji.

Absolwenci są przygotowani do kontynuowania pracy naukowej, posiadają szeroką wiedzę na temat leków i ich aktywności, mogą być cenionymi pracownikami przemysłu farmaceutycznego, aptek otwartych lub klinicznych oraz laboratoriów kontroli jakości leków.

 

WYMOGI ZWIĄZANE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW DOKTORANCKICH I PRZYZNANIEM KWALIFIKACJI TRZECIEGO STOPNIA

Warunkiem ukończenia Studiów Doktoranckich jest realizacja programu studiów. Doktorant musi zdobyć 28 pkt ECTS w ramach zajeć obowiązkowych oraz 10 pkt ECTS w ramach zajeć fakultatywnych. Następnie po spełnieniu przez doktoranta wszystkich wymogów zawartych w ustawie o tytule i stopniach naukowych tj.zdania przewidzianych egzaminów z przedmiotu humanizującego ( historii farmacji i filozofii), języka obcego*, przedstawieniu rozprawy doktorskiej, uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch recenzentów - jednego z Wydziału Farmaceutycznego  i jednego zewnętrznego, a następnie zdaniu egzaminu z przedmiotu kierunkowego, przeprowadzona jest publiczna obrona pracy doktorskiej.

* Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września  2011 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich,w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu Profesora - możliwe jest zwolnienie z egzaminu z języka dla doktorantów posiadających certyfikat widniejący na liście - zał. nr 1 do Rozporządzenia: Wykaz Certyfikatów Potwierdzających Znajomość Nowożytnego Języka Obcego.


 Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do współpracy wszystkich studentów studiów III stopnia

Opis: word

 

 

 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW MOST
 

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:

Realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta, wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych, nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta, korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym, prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz, nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry, wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością. (źródło: strona programu MOST)

 

Wydział Farmaceutyczny UJ CM w ramach Programu Mobilności Studentów MOST, oferuje dwa miejsce na studiach stacjonarnych doktoranckich w dziedzinie nauk farmaceutycznych.

 

Wszelkie informacje dotyczące regulaminu Programu MOST znajdą Państwo na stronie internetowej: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna