Koło naukowe

 Koło Diagnostów Laboratoryjnych przy Zakładzie Diagnostyki Medycznej

Opiekun: Dr n. farm. Wirginia Krzyściak

Przewodniczący SKN: Magdalena Miszuta
e-mail Przewodniczącego SKN: magdalena.miszuta@uj.edu.pl

Skrócony opis działalności Koła:
Planowana tematyka prac Koła Diagnostów Laboratoryjnych dotyczyć będzie opracowania i optymalizacji testów biochemicznych in vitro służących określeniu aktywności enzymatycznej wybranych białek, biorących udział w regulacji szlaku glikolitycznego S. mutans w biofilmach jednogatunkowych i mieszanych (koordynuje dr Wirginia Krzyściak).

Pełny opis:
Dzięki mechanizmom adhezji do powierzchni stałych, S. mutans zdolny jest do kolonizowania jamy ustnej oraz tworzenia w niej biofilmu bakteryjnego, który odgrywa ważną rolę w rozwoju próchnicy.

Kluczowym tematem badawczym jest próba ustalenia cech związanych z formowaniem biofilmu przez Streptococcus mutans. Dla lepszego poznania natury zakażeń S. mutans prowadzimy badania oceniające wzrost drobnoustroju oraz jego zdolność biofilmotwórczą w różnych modelach doświadczalnych, odzwierciedlających warunki panujące w jamie ustnej (koordynuje dr Wirginia Krzyściak).

Kolejnym z tematów badawczych jest analiza białek śliny w aspekcie jej wykorzystania w diagnostyce laboratoryjnej próchnicy (temat badań dr Wirginii Krzyściak, w którego realizacji biorą udział członkowie Koła Naukowego).

Nanocząsteczki srebra to innowacyjne struktury o szerokim spektrum zastosowań. Celem prac jest opracowanie metody syntezy nanocząsteczek srebra o ściśle określonych parametrach plazmonowego rezonansu powierzchniowego. W dalszej części projektu podjęte zostaną próby funkcjonalizacji nanocząsteczek srebra przy pomocy wybranych fragmentów immunoglobulin (koordynuje dr hab. Ryszard Drożdż)

Efekty kształcenia:
Student analizuje dane literaturowe (publikacje naukowe, zgłoszenia patentowe etc.).
Student projektuje testy biochemiczne in vitro.
Student optymalizuje zaprojektowane metody badawcze:
-potrafi dobrać warunki reakcji enzymatycznych;
-potrafi dobrać właściwe stężenia wszystkich reagentów (enzym, substrat, kofaktor)
-potrafi dobrać odpowiednie parametry fizykochemiczne reakcji (pH, temperatura etc.)
-mierzy aktywności enzymatyczne badanych białek rekombinowanych z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych (pomiar absorbancji);

 

English version:

Short description:
Selected topics of classes will cover development and optimization of in vitro biochemical tests in order to measure enzymatic activity of certain regulatory proteins participating in regulation of glycolysis metabolic pathway of Streptococcus mutans in single- and multiple-species biofilms (Coordinator: Wirginia Krzyściak, PhD).Full description:

Streptococcus mutans is able to colonize mouth and form bacterial biofilms responsible for development of dental caries due to the mechanism of adhesion to the firm surfaces. The main research topic is an attempt to determine features related to the formation of S. mutans biofilms. Assessment of bacteria growth and biofilm's formation capability in research models illustrating mouth conditions will be performed to better understand nature of S. mutans infections (Coordinator: Wirginia Krzyściak, PhD).

Another topic will be analysis of saliva proteins in respect of its application in laboratory diagnostic of dental caries (this is a research project of Dr. Wirginia Krzyściak together with members of ‘Scientists Club').

Silver nanoparticle are innovative structures with wide spectrum of applications. The main aim of research is establishing of method for synthesis of silver nanoparticles with strictly defined parameters of surface plasmon resonance. In the next step of the project, attempts will be taken to determine the functions of silver nanoparticles using certain fragments of immunoglobulins (Coordinator: Ryszard Drożdż, PhD).

Learning Outcomes:
The analysis of literature data such as publications, patents, etc. by graduate MSc students.
Development of in vitro biochemical tests by students.
Optimization of research methods by students:
- establishing proper conditions of enzymatic reaction;
- establishing proper concentrations of reaction reagents (enzyme, substrate and cofactor);
- establishing proper physicochemical parameters of reaction (pH, temperature, etc.);
- analyzing enzymatic activity of recombinant proteins using spectrophotometric methods (absorbance measurements).

Contact/Info:
Scientific Circle of Laboratory Diagnosticians at the Department of Medical Diagnostics
Supervisor: Wirginia Krzyściak, PhD
SKN Chairman: Magdalena Miszuta
SKN Chairman, e-mail address: magdalena.miszuta@uj.edu.pl