Oferta Zakładu

Polecamy nasze usługi oraz zapraszamy do współpracy w zakresie:

We recommend our services and invite to cooperate on:

 

FARMAKOKINETYKI

 • Badania farmakokinetyczne kandydatów na lek na różnych gatunkach zwierząt (mysz, szczur, królik) po podaniu dożylnym (podanie doogonowe), dożołądkowym podskórnym (w tym w postaci pomp osmotycznych) i dootrzewnowym z możliwością wielokrotnego pobierania próbek (kaniulacja żyły szyjnej)
 • Skalowanie allometryczne i wybór dawki do badań klinicznych
 • Ocena wiązania nowych związków z białkami osocza metodami dializy równowagowej i ultrafiltracji wraz z matematyczną analizą danych (metoda Scatcharda)
 • Ocena metabolizmu i transportu nowych związków z wykorzystaniem narządów perfundowanych

 

Pharmacokinetics

 • Pharmacokinetic studies of drug candidates in various animal species (mouse, rat, rabbit) following intravenous, intragastric, subcutaneous (including osmotic pumps) and intraperitoneal administration with the possibility of multiple sampling from the single animal (jugular vein cannulation)
 • Allometric scaling and dose selection for clinical trials
 • Evaluation of binding of new compounds to plasma proteins by means of equilibrium dialysis and ultrafiltration with mathematical data analysis (Scatchard method)
 • Assessment of metabolism and transport of new compounds using isolated, perfused organs

 

FIZYKOCHEMII

 • Podstawowe badania fizykochemiczne i badania kinetyki uwalniania związków z postaci leku w aparacie przepływowym oraz analiza danych z wykorzystaniem modeli matematycznych

 

CHEMISTRY

 • Basic physicochemical and kinetics studies of drug release in a flow-through apparatus as well as data analysis using mathematical models.

 

ANALITYKI

 • Oznaczanie stężeń leków (kandydatów na lek) i ich metabolitów we krwi, moczu i tkankach zwierząt metodami: HLPC z detekcją DAD, fluorymetryczną i elektrochemiczną oraz LC/MS/MS
 • Rozdział i analiza ilościowa enancjomerów w materiale biologicznym
 • Monitorowanie stężeń leków i ich metabolitów we krwi i płynach ustrojowych u chorych metodą HPLC oraz konsultacje w zakresie optymalizacji dawkowania leków

 

analytics 

 • Determination of drug (drug candidates) and their metabolites concentrations in blood, urine and tissue homogenates using HLPC analytical methods with DAD, fluorimetric and electrochemical detection as well as LC – MS/MS technique.
 • Chromatographic separation and quantitative analysis of enantiomers in biological matrices
 • Monitoring of drug and metabolite concentrations in blood and body fluids in patients and consultations on drug dosage optimization.

 

FARMAKOMETRII

 • Analiza farmakokinetyczna i farmakokinetyczno-farmakodynamiczna (PK/PD) danych z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania
 • Analiza populacyjna danych PK/PD
 • Analiza statystyczna danych (w tym z badań biorównoważności)

 

PHARMAcOMETRics

 • Pharmacokinetic and pharmacokinetic-pharmacodynamic (PK/PD) data analysis using professional software
 • Population analysis of PK/PD data
 • Statistical analysis of data (including bioequivalence studies)