Opłaty

Odsetki ustawowe

Komunikat nr 36 Zastępcy Kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie: naliczania odsetek ustawowych za zwłokę w regulowaniu należności od studentów/słuchaczy studiów podyplomowych z tytułu usług edukacyjnych świadczonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

 

Studia niestacjonarne

Zarządzenie nr 72 Rektora UJ z 9 czerwca 2017 r.
w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych i kursów dokształcających rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018

  • farmacja 15 000 zł za rok studiów (I - V rok, 1 500 zł za staż w aptece na VI roku)

  • kosmetologia 7 200 zł za rok studiów

 

Opłaty za powtarzanie zajęć - studia stacjonarne i niestacjonarne

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku
w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce, wysokości opłat za powtarzanie zajęć (kursów lektoratowych) z języków obcych przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Jagiellońskim Centrum Językowym i w Centrum Językowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce w Studium Pedagogicznym UJ, dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2015/2016.

 

Zwolnienia z opłat

Student lub doktorant może ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach lub studiach doktoranckich, na pisemny wniosek jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, które określa § 2 uchwały nr 104/VI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 czerwca 2014 r.

Wniosek o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłaty należy złożyć w terminie do 20 września roku poprzedzającego rok akademicki, którego dotyczy opłata. Wniosek może być złożony po upływie tego  terminu,  jeżeli przyczyna uzasadniająca zwolnienie lub obowiązek wniesienia opłaty powstały w trakcie roku akademickiego. W takim przypadku wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od powstania przyczyny lub obowiązku wniesienia opłaty, nie później jednak niż do końca kwietnia danego roku akademickiego.

Wnioski składane po upływie terminów nie podlegają rozpoznaniu.