Przewody doktorskie

 • procedura przeprowadzania przewodów doktorskich

 • kryteria uzyskania stopnia naukowego doktora nauk farmaceutycznych na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

 • regulamin wyróżniania rozpraw doktorskich

mgr Karolina Klesiewicz

Temat pracy: "Analiza wrażliwości oraz oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe szczepów Helicobacter pylori izolowanych od chorych z zakażeniem H. pylori przy użyciu metod mikrobiologicznych i genetycznych "

 
 • streszczenie doktoratu
pdf
 
 • recenzje:
pdf
    pdf
     

mgr Bartłomiej Pochwat

   

Temat pracy: "Wpływ jonów magnezu na układ glutaminianergiczny w zwierzęcych modelach depresji"

 
 • streszczenie doktoratu
pdf
 
 • recenzje:
pdf
    pdf

mgr Katarzyna Basista-Sołtys

   

Temat pracy: "Ocena potencjału alergizującego propolisu u ludzi i zwierząt doświadczalnych"

 
 • streszczenie doktoratu
pdf
 
 • recenzje:
pdf
    pdf
     

mgr Paulina Koczurkiewicz

   
Temat pracy: "Wpływ wybranych saponin triterpenowych na komórki nowotworów prostaty w badaniach in vitro"
 
 • streszczenie doktoratu:
pdf
 
 •  recenzje:
pdf
    pdf
     


 

mgr Ewa Otrębska-Machaj

Temat pracy: „The search for new inhibitors of bakterial efflux pumps among amine derivatives of 5-arylidenehydantoin"

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Natalia Szałaj

Temat pracy: „Synthesis and Biological Evaluation of New Donepezil-Based Benzylamine Derivatives As Multiple Ligands Targeting Cholinesterases and Amyloid Beta"

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Kamil Kuś

Temat pracy: "Zastosowanie techniki  LC/MS/MS do badania metabolizmu nowych związków, potencjalnych leków"

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Urszula Grudzień

Temat pracy: "Stres oksydacyjny u kobiet w ciąży powikłanej cukrzycą"

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Magdalena Niewęgłowska-Wilk

Temat pracy: "Mikrodermabrazja diamentowa jako alternatywa dla zastosowania farmaceutyków w redukcji plam barwnikowych skóry"

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Bartosz Pomierny

Temat pracy: "Ocena neurotoksycznego działania eterów glikolu etylenowego – badania in vitro oraz in vivo"

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Anna Glinka

Temat pracy: "Wykorzystanie modeli matematycznych do oceny wpływu zmienności w populacji na efekt proarytmiczny i bezpieczeństwo stosowania leków"

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Marianna Małek

Temat pracy: "Zastosowanie metod molekularnych w diagnostyce grzybic inwazyjnych i analiza kliniczno–epidemiologiczna zakażeń grzybiczych u osób hospitalizowanych"

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Anna Jakubowska

Temat pracy: "Badania nad otrzymywaniem nowych stereoizomerów α-aminokwasów z wykorzystaniem równoważnika glicyny"

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Agata Franczyk

Temat pracy: "Wpływ witaminy D i jej metabolitu na gospodarkę mineralną, ciśnienie tętnicze i parametry ściany naczyń"

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Magdalena Zając

Temat pracy: "Zastosowanie metody anodowej woltamperometrii stripingowej do badania stopnia uwalniania cynku z materiału grzybowego do sztucznych soków trawiennych"

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Karolina Grabowska

Temat pracy: „Analiza fitochemiczna i ocena aktywności biologicznej wyciągów oraz wybranych metabolitów z Impatiens parviflora DC"

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Maciej Łojewski

Temat pracy: „Kultury in vitro Bacopa monnieri (L. Pennell) źródłem pierwiastków i związków fizjologicznie aktywnych”

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Paulina Kubowicz-Kwaśny

Temat pracy: „Modelowanie metodami in vitro metabolizmu wyselekcjonowanych związków o
zdefiniowanej aktywności w ośrodkowym układzie nerwowym”

 

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Beata Powroźnik

Temat pracy:  „Ocena mutagenności i antymutagenności związków o zdefiniowanej
aktywności biologicznej z wykorzystaniem testów alternatywnych”

 

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Irena Smaga-Maślanka

Temat pracy:  „Rola układu endokanabinoidowego w patogenezie depresji i w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych”

 

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Vittorio Canale

Temat pracy:  „Arylsulfonamide derivatives of (aryloxy)ethyl alicyclic amines as selective and potent 5-HT7 receptor antagonists with psychotropic properties”

 

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Agnieszka Zabiegała

Temat pracy:  „Rozpowszechnienie składników kosmetyków jako czynnik ryzyka alergii kontaktowej”

 

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Przemysław Szafrański

Temat pracy:  „Synthesis of 1,2,3-triazole derivatives and their evaluation as potential CB1 receptor ligands”

 

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Agata Grudzień

Temat pracy:  „Badanie wpływu ustawy refundacyjnej na ordynację wybranych grup leków”

 

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Jakub Szlęk

Temat pracy:  „Projektowanie mikroemulsyjnych postaci leku w oparciu o techniki eksploracji danych”

 

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Justyna Dymek

Temat pracy:  „Edukacja zdrowotna – wpływ na wiedzę, umiejętności, postawy i zachowania zdrowotne pacjentów przewlekle chorych”

 

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr inż. Agata Grzywacz-Kisielewska

Temat pracy: „Ocena skuteczności działania przeciwzapalnego ekstraktów wybranych gatunków grzybów jadalnych i ich biomasy z zastosowaniem technik biologii molekularnej”


streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Anna Wasik

Temat pracy: „Ocena aktywności psychotropowej wybranych pochodnych indoloamin o multireceptorowym profilu działania”


streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Ewelina Borek

Temat pracy: „Analiza farmakoekonomiczna II rzutu chemioterapii u pacjentów z rakiem płuca”


streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Jacek Rojowski

Temat pracy: „Opracowanie autorskiego układu do badań uwalniania substancji biologicznie aktywnych z wybranych produktów leczniczych i żywieniowych”


streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr inż. Marek Grosicki

Temat pracy: „Evaluation of the effect of histamine and new histamine H3 and H4 receptor ligands on the human eosinophils adhesion to endothelium”

(„Ocena wpływu histaminy i nowych ligandów receptorów H3 i H4 histaminowych na proces adhezji ludzkich eozynofilii do komórek śródbłonka”)


streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Grzegorz Sałat

Temat pracy: „Allosteryczna modulacja receptorów serotoninowych 5-HT1A i 5-HT7 przez jony cynku”

 

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Magdalena Jarosz

Temat pracy: „Wpływ jonów cynku na aktywność niektórych niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)”

 

streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2

mgr Dawid Warszycki

Temat pracy: „Nowe możliwości modelowania molekularnego ligandów receptorów serotoninowych”


streszczenie

recenzja nr 1

recenzja nr 2