Rekrutacja na studia doktoranckie

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA I ROK STUDIÓW DOKTORANCKICH W ROKU NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

klikając na tekst dokument zostanie wyświetlony

DOKUMENT DLA OPIEKUNA NAUKOWEGO

klikając na tekst dokument zostanie wyświelony

TERMINY REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE 2017/2018

 

I TERMIN REKRUTACJI

Termin rejestracji kandydatów w Systemie ERK i dostarczenie dokumentacji do Dziekanatu: 01.06.2017 do 28.06.2017

Potwierdzenie rejestracji do 30.06.2017 do godz: 12.00

Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych:  planowane w dniach 06.07.2017 do 13.07.2017

- egzamin z j. angielskiego odbędzie się dnia : 06.07.2017 godz: 9:00 sala 1/1 D

- rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia :  07.07.2017  od godz: 9:00 sala 1/1 D

Ogłoszenie listy rankingowej : 18.07.2017

Wpisy na studia : 19.07.2017-24.07.2017

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia powinni dokonać wpisu w ściśle wyznaczonym terminie, dostępnym po zalogowaniu do indywidualnego konta ERK w karcie rejestracji w zakładce "wymagane dokumenty" po zatwierdzeniu formularza " dane do wpisu". Niedokonanie wpisu w wyznaczonym terminie będzie skutkować nie przyjęciem na studia.

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacyjne kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie: od 25.07.2017 do 26.07.2017

Wszyscy kandydaci dokonujący wpisu na studia otrzymają skierowanie na badania lekarskie przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy. Kandydaci są zobowiązani  do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do jednostki prowadzącej wpisy. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia kandydatowi rozpoczęcie studiów.

Dostarczenie przez kandydatów zaświadczeń, o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy: do 07.09. 2017

II TERMIN REKRUTACJI- UZUPEŁNIAJĄCY

ODBĘDZIE SIĘ W MOMENCIE KIEDY LIMIT PRZYJĘĆ W PIERSZYM NABORZE NIE ZOSTANIE WYCZERPANY.

Terminy rejestracji kandydatów w Systemie ERK : od 16.08.2017 do 06.09.2017

Potwierdzenie rejestracji: do 08.09.2017 do godz:12.00

Terminy egzaminów i rozmów kwalifikacyjnych: W dniach 13-20.09.2017

- egzamin z j. angielskiego odbędzie się dnia: 13.09.2017 godz: 9:00 sala 1/1 D

- rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia: 13.09.2017 po egzaminie z języka angielskiego sala 1/1 D

Ogłoszenie listy rankingowej :  25.09.2017

Wpisy na studia: 26.09.2017 do 28.09.2017

Jeżeli w powyższym terminie nie zostanie wypełniony limit miejsc, oraz wyniki kwalifikacyjne kandydatów z listy rezerwowej będą pozwalały na podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu do przyjęcia, to wpisy kolejnej grupy następować będą w terminie: 29.09.2017.

Dostarczenie przez kandydatów zaświadczeń, o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów, wydawanych przez lekarzy medycyny pracy: do 11.10. 2017