Stażyści

Informacja dla studentów V roku farmacji 2016/2017

dotycząca PRAKTYKI po obronie pracy magisterskiej

 

Podstawowe miejsca odbywania praktyki:  KRAKÓW,  MAŁOPOLSKA. Lista Aptek dostępna tutaj (aktualizacja 21.03.2017).

Możliwe jest także w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dziekana, odbywanie praktyki w województwach ościennych.

Praktyka rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego, t.j. 1 PAŹDZIERNIKA 2017.

  • Dziekanat dnia 3 stycznia 2017 roku poda do wglądu listę aptek z terenu Małopolski, które spełniają warunki do przyjęcia praktykantów i udostępni DRUK  FORMULARZA  dotyczącego zgody apteki na przyjęcie praktykanta.

Wypełniony formularz – zawierający potwierdzenie przyjęcia ze strony apteki  wraz ze wskazaniem opiekuna  prosimy zwrócić do dziekanatu w terminie do dnia 30  KWIETNIA 2017.

WARUNKI:

Kwestie związane z przebiegiem i programem praktyki reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie praktyki zawodowej w aptece (Dziennik Ustaw 2009 nr 31).

            Apteki, które chcą przyjmować studentów na praktykę, powinny być aptekami o pełnym zakresie czynności (receptura), prowadzącymi obrót środkami narkotycznymi oraz, o ile to możliwe, to również wykonującymi leki w warunkach  aseptycznych, ponadto powinny zatrudniać co najmniej dwóch magistrów farmacji na pełnych etatach.

            Apteki (w szczególności: pragnące przyjąć studentów stażystów po raz pierwszy) na wniosek Dziekana podlegają opiniowaniu w zakresie  spełniania odnośnych wymagań przez  Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, a opiekunowie – przez  Okręgową Izbę Aptekarską.

            Część praktyki (do 3 miesięcy) można odbyć w aptece szpitalnej. Dla praktykantów nie posiadających w aptece receptury aseptycznej, uczelnia organizuje kursy.

 

Opiekunem praktyki w aptece może być mgr farmacji z min. 5-letnim stażem pracy w aptece lub I stopniem specjalizacji z farmacji aptecznej. Zgodnie z najnowszymi zaleceniami dotyczącymi jakości kształcenia na Wydziale Farmaceutycznym  UJ CM opiekun w zadeklarowanym okresie powinien się opiekować tylko jednym praktykantem.

             

PROCEDURA:

            Najpóźniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem praktyki uczelnia przesyła do apteki POROZUMIENIE oraz UMOWĘ ZLECENIA dla bezpośredniego opiekuna w aptece. 

 

PODPISANE przez  APTEKĘ/FIRMĘ oraz OPIEKUNA DOKUMENTY POWINNY TRAFIĆ DO DZIEKANATU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAKTYKI.

Jest to warunkiem wydania studentowi Dziennika praktyki.

Praktyka podlega nadzorowi dydaktycznemu ze strony uczelni.

Przed rozpoczęciem praktyki student pobiera w dziekanacie Dziennik stażu (potrzebne 1 zdjęcie).

 

Zaliczenie stażu:


Podstawą do zaliczenia przez Dziekana stażu jest złożenie w dziekanacie wypełnionego Dziennika stażu. Powinien on zawierać zapisy z przebiegu pracy poświadczone przez opiekuna z apteki, wpisy o uzyskanych umiejetnościach i dodatkowych szkoleniach, a na ostatniej stronie musi być podpisane przez Kierownika apteki i opiekuna stażu poświadczenie odbycia sześciomiesięcznego stażu w aptece.

Dziekan po sprawdzeniu przebiegu stażu wg dziennika podpisuje zaświadczenie o ukończeniu studiów; jest to dokument, który można otrzymać wcześniej niż dyplom. Odbierając zaświadczenie lub dyplom, traci się status studenta i w związku z tym oddaje się legitymację studencką.

Składając dziennik należy złożyć w Dziekanacie dokumenty wymagane do wystawienia dyplomu:

1. Potwierdzenie opłaty za wydanie dyplomu:

- w języku polskim 60 zł,

- w języku obcym 40 zł za każdy odpis (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski).

Opłatę należy uiścić na  indywidualne (inne  dla każdego studenta)  konto umieszczone w USOSwebie.

Wypełniony wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym oraz ilości egzemplarzy suplementu w języku angielskim (suplement do dyplomu wydawany jest bezpłatnie w języku angielskim w liczbie: 1, 2 lub 3 szt., w języku polskim 1 egzemplarz).

2. Zdjęcia o wymiarach (45 mm x 64 mm)

- dyplom w j. polskim - 4 szt.

- do każdego odpisu w języku obcym 1 zdjęcie (wniosek o ten odpis można złożyć nie później niż do 30 dni od daty ukończenia studiów).

Ponadto prosimy o dostarczenie zaświadczeń (o ile to możliwe, wcześniej) dokumentujących dodatkowe osiągnięcia (koła naukowe, AZS), które mogłyby być umieszczone w suplemencie do dyplomu. Fomularz zaświadczenia jest tu do pobrania.

Przy dopełnieniu tych warunków dyplom zostanie sporządzony w terminie 30 dni od daty zaliczenia stażu.

Ważna informacja!!!!

Przy odbiorze dyplomu absolwenci muszą złożyć uzupełniony w USOSWeb, a następnie wydrukowany i podpisany FORMULARZ ABSOLWENTA !!! W przypadku braku możliwości zalogowania się do systemu uprzejmie prosimy o kontakt z dziekanatem.

Strona www.jakosc.uj.edu.pl  --> zakładka formularz dla absolwentów

 W sprawach związanych ze stażem można dzwonić do dziekanatu na numer 12 6205 413.